Projekt Urzędu Patentowego RP Własność Intelektualna w Twojej Firmie

 1. Jestem małym przedsiębiorcą. Jakie poniosę koszty w sytuacji, gdy koszt usługi będzie wynosił 3.900,00 zł brutto?

Jeśli usługa kosztuje 3.900,00 zł brutto, to jej koszt netto wynosi 3.170,73 zł. Od podanej kwoty netto przedsiębiorca zobowiązany jest wnieść wkład własny w wysokości 10%, tj. 317,07 zł (przed rozpoczęciem usługi). Ponadto, przedsiębiorca opłaca podatek VAT w wysokości 23% od kwoty brutto, w tym przypadku 729,27 zł.
 

 1. W jakim terminie należy wnieść kwotę wkładu własnego?

Przedsiębiorca zobowiązany jest dokonać wpłaty wkładu własnego w przeciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy z wykonawcą.
 

 1. Na jakie konto należy wpłacić wkład własny?

Przedsiębiorca zobowiązany jest wpłacić kwotę wkładu własnego bezpośrednio na rachunek bankowy należący do wykonawcy.
 

 1. Jaki dokument będzie potwierdzeniem wpłacenia wkładu własnego?

Wykonawca po otrzymaniu wpłaty wystawia przedsiębiorcy fakturę na kwotę wkładu własnego (dotyczy wykonawcy prowadzącego działalność gospodarcza)/wykonawca po podpisaniu umowy, wystawia przedsiębiorcy rachunek na kwotę wkładu własnego (dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić wykonawcę do obowiązkowego ubezpieczenia ZUS).
 

 1. Gdzie nastąpi realizacja usługi?

Usługa może być realizowana w siedzibie przedsiębiorcy, może też zostać przeprowadzona przy pomocy wideokonferencji. O formie spotkań z wykonawcą decyduje przedsiębiorca wypełniając wniosek o dofinansowanie w generatorze wniosków.
 

 1. Kto powinien wziąć udział w pierwszym spotkaniu z wykonawcą usługi?

Dobrą praktyką jest, jeśli w spotkaniach ze strony firmy bierze udział właściciel, prezes przedsiębiorstwa lub menadżer wysokiego szczebla, kierownik działu B&R, menadżer ds. innowacji/IP, kierownik projektu/badacz, dyrektor spin-offu. W spotkaniach mogą również uczestniczyć zatrudnieni w przedsiębiorstwie specjaliści np. menadżer ds. marketingu czy ekspert ds. prawnych.
 

 1. Jak długo trwa proces od podpisania umowy do otrzymania raportu?

Otrzymanie raportu nastąpi najpóźniej w 30 dniu roboczym od podpisania umowy między przedsiębiorcą a wykonawcą.
 

 1. Czy Urząd Patentowy RP weryfikuje raport?

Na podstawie informacji pozyskanych podczas pierwszego spotkania, wykonawca przygotuje raport z rekomendacjami dla przedsiębiorcy. Raport ten w ramach kontroli jakości zostanie poddany weryfikacji przez Urząd Patentowy RP.
 

 1. Co zawiera raport sporządzony przez wykonawcę?

Raport przygotowywany będzie w oparciu o wystandaryzowany wzór i będzie zawierał skrót informacji pozyskanych podczas wywiadu, jak również rekomendacje wykonawcy w zakresie ochrony własności intelektualnej.
 

 1. Jakie informacje będą potrzebne do sporządzenia raportu przez wykonawcę?

Warunkiem rzetelnego przygotowania raportu ze strony wykonawcy po pierwszym spotkaniu jest uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych do stworzenia raportu wraz z rekomendacjami, w tym dane i informacje dotyczące działalności przedsiębiorcy, takie jak:

 • forma prawna;
 • liczba zatrudnionych osób;
 • sektor działalności;
 • kluczowe dla działalności produkty/usługi wytwarzane przez przedsiębiorcę;
 • struktura organizacyjna;
 • główne cele działalności;
 • klienci (rodzaj podmiotu i zasięg terytorialny);
 • konkurenci (rodzaj podmiotu i zasięg terytorialny);
 • partnerzy (rodzaj partnerstwa).

Od przedsiębiorcy zależy, ile informacji przekaże wykonawcy, włącznie z udostępnianiem dokumentów czy dostępem do pomieszczeń znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa, (dotyczy sytuacji, gdy usługa realizowana będzie w siedzibie firmy, a nie w formie on-line).
 

 1. Czy rekomendacje zawarte w raporcie przedstawionym przez wykonawcę są zobowiązujące?

To od przedsiębiorcy zależy, które z rekomendacji będzie chciał wdrożyć w swojej działalności.
 

 1. Kiedy i w jakim celu Urząd Patentowy RP przeprowadza wizyty monitoringowe?

Wizyta monitoringowa może zostać przeprowadzona przez pracowników Urzędu Patentowego RP bez uprzedniego powiadomienia wykonawcy o jej terminie, w dowolnym czasie trwania usługi. Celem wizyty jest sprawdzenie faktycznego dostarczenia usługi.

 1. Czy zgłoszenie przedmiotów własności przemysłowej do ochrony, które zostały wskazane w raporcie mogę dokonać osobiście czy przez wykonawcę usługi?

Zgłoszenie przedmiotów własności przemysłowej do ochrony można dokonać osobiście lub przez profesjonalnego pełnomocnika przed Urzędem Patentowym RP. Informacje kto może zostać pełnomocnikiem umieszczono w Słowniku terminów.
 

 1. W jaki sposób powinna być podpisana umowa pomiędzy wykonawcą a grantobiorcą?

Zachęcamy do tego, aby umowa pomiędzy wykonawcą a grantobiorcą była podpisywana w sposób tradycyjny, czyli podpisem odręcznym lub też elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
 

 1. W jaki sposób powinienem poinformować opinię publiczną o tym, że otrzymałem dofinansowanie ze środków unijnych?

Zgodnie z § 4, pkt. 12 umowy o powierzenie grantu, grantobiorca zobowiązany jest do zamieszczenia w dokumentach, w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej (jeśli ją posiada), stosownych informacji o fakcie uczestniczenia w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Szczegółowe wytyczne znajdują się w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” opublikowanym na stronie internetowej www.poir.gov.pl.

 

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca po realizacji usługi, powinien opublikować informację o skorzystaniu ze środków unijnych na swojej stronie internetowej oraz zamieścić plakat w formacie nie mniejszym niż A3 w siedzibie swojej firmy.

 

Plakatem może być wydrukowany arkusz papieru o minimalnym rozmiarze A3 (arkusz o wymiarach 297×420 mm). Plakat może być wykonany z innego, trwalszego tworzywa, np. z plastiku. Pod warunkiem zachowania minimalnego obowiązkowego rozmiaru, może mieć formę plansz informacyjnych, stojaków reklamowych itp. Należy odpowiednio zabezpieczyć plakat tak, by przez cały czas ekspozycji wyglądał estetycznie. Obowiązkiem grantobiorcy jest dbanie o to, aby informacja była cały czas wyraźnie widoczna. Uszkodzony lub nieczytelny plakat należy wymienić.

 

Znaki i informacje o projekcie na stronie internetowej – jeśli struktura danego serwisu internetowego na to pozwala – można umieścić na głównej stronie lub istniejącej już podstronie. Można również utworzyć odrębną zakładkę/podstronę przeznaczoną specjalnie dla realizowanego projektu lub projektów. Ważne jest, aby użytkownikom łatwo było tam trafić (np. na stronie głównej powinien znaleźć się odnośnik do zakładki/podstrony przeznaczonej specjalnie dla opisu realizowanego projektu/projektów).

 

Dla ułatwienia, poniżej zamieszczamy plik z gotowym szablonem, który po uzupełnieniu odpowiednimi danymi (tj. nazwa firmy, koszt brutto usługi objętej grantem oraz całkowita kwota grantu otrzymanego z UE) przedsiębiorca może wykorzystać jako treść informacji do umieszczenia na stronie internetowej jak również na plakacie.

 

Szablon do promocji - plakat i strona www
 

 1. Kiedy i na jak długo powinienem umieścić plakat i informację na stronie internetowej?

Przedsiębiorca ma obowiązek informowania o projekcie od momentu uzyskania dofinansowania. Plakat i informacje na stronie internetowej powinny być zamieszczone przez rok po zakończeniu usługi.