Edyta Demby-Siwek

Od 14 października 2019 roku Prezes Urzędu Patentowego RP, europejski i polski rzecznik patentowy. Jako Dyrektor Departamentu Znaków Towarowych w UPRP zajmowała się m.in. pracami legislacyjnymi związanymi z nowelizacją ustawy Prawo własności przemysłowej, wdrażaniem reformy systemu ochrony znaków towarowych w Polsce, przewodniczyła delegacji polskiej w grupie roboczej Rady UE w trakcie prac nad rozporządzeniem oraz dyrektywą w sprawie znaków towarowych, brała udział w pracach organów KE, Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz Urzędu UE ds. Własności Intelektualnej, wiceprzewodnicząca zespołu Euro 2012 powołanego do ochrony własności przemysłowej, pełnomocnik UPRP w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW, a także studiów podyplomowych w zakresie ochrony własności przemysłowej. Prelegent i wykładowca na wielu konferencjach i szkoleniach dotyczących problematyki znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Autorka i współautorka publikacji oraz artykułów prasowych dotyczących ochrony własności przemysłowej.