Brexit a ochrona unijnych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych

W dniu 31 stycznia 2020 roku o północy czasu środkowoeuropejskiego na mocy umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2019/C 384 I/01)[1], Wielka Brytania przestała być członkiem Unii Europejskiej. Wejście w życie umowy oznacza tym samym początek okresu przejściowego, trwającego do końca dnia 31 grudnia 2020 r. Sytuacja ta niesie za sobą szereg zmian, wpływając również na kwestie związane z unijnymi znakami towarowymi i wspólnotowymi wzorami przemysłowymi.

Unijne znaki towarowe i wspólnotowe wzory przemysłowe posiadające ważne prawo ochronne

Od momentu zakończenia okresu przejściowego, tj. od dnia 1 stycznia 2021 r. ochrona unijnych znaków towarowych oraz wspólnotowych wzorów przemysłowych nie będzie obejmowała terytorium Wielkiej Brytanii. Jednakże, zgodnie z postanowieniami umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej wszystkie unijne znaki towarowe oraz wspólnotowe wzory przemysłowe, które do  31 grudnia 2020 r. będą zarejestrowane w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), od 1 stycznia 2021 r. będą automatycznie posiadały swój odpowiednik w rejestrze krajowych znaków towarowych Wielkiej Brytanii z taką samą datą zgłoszenia, rejestracji, pierwszeństwa oraz identycznym wykazem towarów i usług. Oznacza to, że od dnia 1 stycznia 2021 r. uprawnieni do unijnego znaku towarowego lub wspólnotowego wzoru przemysłowego, będą korzystali z:

Rozwiązanie to nie będzie się wiązało z żadnymi dodatkowymi czynnościami i kosztami po stronie uprawnionych.

Przedłużenie ochrony

W przypadku przedłużenia ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych, które od tego momentu staną się równolegle znakami towarowymi i wzorami przemysłowymi krajowymi, będzie się odbywało na podstawie przepisów prawa krajowego Wielkiej Brytanii. Przedłużenie ochrony będzie wymagało więc dodatkowych opłat na rzecz Urzędu ds. Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii (UKIPO). W konsekwencji, uprawnieni do znaków towarowych i wzorów przemysłowych w celu zachowania ochrony na terytorium Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii, będą zobowiązani do uiszczenia dwóch niezależnych opłat za:

Zgłoszone unijne znaki towarowe i wspólnotowe wzory przemysłowe

Automatycznie przeniesione do odpowiednich rejestrów UKIPO zostaną jedynie unijne znaki towarowe oraz wspólnotowe wzory przemysłowe, które przed dniem 1 stycznia 2021 r. uzyskały prawo ochronne. Oznacza to, że dalsza procedura ich rejestracji będzie obejmowała jedynie terytorium 27 państw członkowskich Unii Europejskiej.

W celu kontynuowania procedury rejestracji zgłoszonego unijnego znaku towarowego lub wspólnotowego wzoru przemysłowego również na terytorium Zjednoczonego Królestwa jako znak towarowy lub wzór przemysłowy krajowy, zgłaszający będą zobligowani do złożenia w UKIPO odpowiednich wniosków w terminie 9 miesięcy od dnia wyjścia (tzn. od 1 stycznia 2021 r.). Terminowe złożenie wniosku będzie się wiązało z zachowaniem daty zgłoszenia wskazanej w EUIPO. Należy jednak podkreślić, że postępowanie w sprawie ich rejestracji będzie podlegać procedurze krajowej obowiązującej w Zjednoczonym Królestwie. Warunkiem uznania takiego wniosku za zasadny będzie wskazanie identycznego znaku towarowego (wraz z takim samym wykazem towarów i usług) lub wzoru przemysłowego jak w zgłoszeniu w EUIPO.

Używanie znaku towarowego

Uprawnieni do znaków towarowych, które w wyniku transformacji od dnia 1 stycznia 2021 r. będą krajowymi brytyjskimi znakami towarowymi, mają zapewnione preferencyjne warunki w zakresie ich używania na terytorium Wielkiej Brytanii. Zgodnie z postanowieniami umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, każde użycie „przeniesionego” znaku towarowego w Unii Europejskiej dokonane przed dniem wyjścia (tj. przed 1 stycznia 2021 r.), zarówno w Wielkiej Brytanii jak i poza nią, będzie uznane jako używanie „nowego” znaku brytyjskiego. Oznaczenia te podlegają obowiązkowi ich używania na terenie Wielkiej Brytanii w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat od daty wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.

Dotychczasowe regulacje w zakresie unijnych znaków towarowych oraz wspólnotowych wzorów przemysłowych obejmowały 28 państw członkowskich Unii Europejskiej. Ze względu na wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej ochrona terytorialna będzie obejmowała tylko 27 państw członkowskich. W celu uzyskania takiej samej ochrony geograficznej jak przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, od 1 stycznia 2021 r. niezbędne będzie złożenie dwóch niezależnych podań o udzielenie ochrony, zarówno przed EUIPO, jak i UKIPO.


[1] dalej jako „umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej”