Informacja Urzędu Patentowego RP w sprawie tłumaczenia i publikacji wykazu sekwencji w ramach walidacji patentu europejskiego

Zgodnie z art. 65 ust. 1 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (dalej jako „EPC”) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej uprawniony z patentu europejskiego jest obowiązany złożyć w Urzędzie Patentowym tłumaczenie patentu europejskiego na język polski w terminie trzech miesięcy od daty opublikowania przez Europejski Urząd Patentowy informacji o jego udzieleniu. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Zgodnie z art. 1 pkt. 6 ww. ustawy przez tłumaczenie patentu europejskiego rozumie się tłumaczenie opisu patentowego w rozumieniu art. 54 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, czyli tłumaczenie opisu wynalazku, zastrzeżeń patentowych i rysunków.

Zgodnie z Zasadą 30 ust. 1 Regulaminu wykonawczego do konwencji o udzielaniu patentów europejskich, jeżeli europejskie zgłoszenie patentowe ujawnia sekwencje nukleotydów i aminokwasów, opis wynalazku zawiera wykaz sekwencji sporządzony zgodnie z zasadami ustanowionymi przez prezesa Europejskiego Urzędu Patentowego dla ujednoliconego przedstawienia sekwencji nukleotydów i aminokwasów.

Zasada 71 ust. 3 ww. Regulaminu stanowi, że przed podjęciem decyzji o udzieleniu patentu europejskiego zgłaszający jest informowany o tekście, w jakim zamierza się go udzielić, i o powiązanych z nim danych bibliograficznych.

Zgodnie z Decyzją Prezesa Europejskiego Urzędu Patentowego z dnia 9 grudnia 2021 r., w sprawie składania listy sekwencji, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2022 r. - jeżeli sekwencje nukleotydowe lub aminokwasowe są zawarte w dokumentach zgłoszeniowych i tym samym ujawnione w europejskim zgłoszeniu patentowym, opis musi zawierać wykaz sekwencji zgodny ze standardem WIPO ST.26. W przypadku zgłoszeń z datą złożenia 1 lipca 2022 r. lub później, wykazy sekwencji muszą zostać przesłane jako pojedynczy plik XML z wykorzystaniem definicji typu dokumentu przedstawionej w załączniku II do standardu WIPO ST.26.

W oparciu o obowiązujące regulacje prawne Urząd Patentowy RP przyjął, w odniesieniu do walidacji patentów europejskich, następujące zasady publikacji sekwencji:

  1. dla zgłoszeń o uzyskanie patentu europejskiego dokonanych przed dniem 1 lipca 2022 r.:
    1. w przypadku, gdy w publikacji B1 został umieszczony wykaz sekwencji jako część tekstu udzielonego patentu europejskiego, wówczas składając w UPRP tłumaczenie patentu europejskiego należy złożyć wykaz sekwencji jako część opisu. Podlega on wówczas opłacie i publikacji.
    2. w przypadku, gdy w publikacji B1 nie został umieszczony pełny wykaz sekwencji jako część tekstu udzielonego patentu europejskiego, wówczas należy złożyć tłumaczenie wynikające z publikacji B1.
  2. dla zgłoszeń o uzyskanie patentu europejskiego dokonanych w dniu 1 lipca 2022 r., lub później:

za dopuszczalne uznaje się przesłanie sekwencji w formacie .xml, jako pliku załączonego do formularza „Walidacja patentu europejskiego”, dostępnego na Platformie Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP). Sekwencje będą podlegały publikacji. Nie będzie w tym zakresie naliczana opłata za publikację. 

Urząd w momencie złożenia tłumaczenia patentu europejskiego weryfikuje kompletność opisu (opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe, rysunki), jednak nie prowadzi analizy merytorycznej złożonej dokumentacji.