Edyta Demby-Siwek

Prezes Urzędu Patentowego RP, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW, studiów podyplomowych w zakresie ochrony własności przemysłowej, europejski i polski rzecznik patentowy. W latach 2014-2019 jako Dyrektor Departamentu Znaków Towarowych w Urzędzie Patentowym RP zajmowała się m.in. pracami legislacyjnymi związanymi z nowelizacją ustawy Prawo własności przemysłowej, wdrażaniem reformy systemu ochrony znaków towarowych w Polsce, przewodniczyła delegacji polskiej w grupie roboczej Rady Unii Europejskiej w trakcie prac nad rozporządzeniem oraz dyrektywą w sprawie znaków towarowych, brała udział w pracach organów Komisji Europejskiej, Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Wykładowca na wielu konferencjach i szkoleniach dotyczących problematyki znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Autorka i współautorka publikacji oraz artykułów prasowych dotyczących ochrony własności intelektualnej.

President of the Patent Office of the Republic of Poland, graduate of the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw and of postgraduate studies in the intellectual property law, Polish and European patent attorney. Between 2014 and 2019, as the Director of the Trade Mark Department at the Patent Office of the Republic of Poland she was involved, among others, in legislative works on the amendments to the Polish Industrial Property Law and in implementation of the trade mark system reform in Poland. She led the Polish delegation in the working group of the Council of the European Union during the work on the EU Trade Mark Regulation and Directive. She participated in the work of the bodies of the European Commission, the World Intellectual Property Organization and the European Union Intellectual Property Office. She is a speaker and lecturer at numerous conferences and training courses on trade mark, industrial design and unfair competition issues. She is the author and co-author of publications and press articles on the protection of intellectual property.