Uzyskaj dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji Funduszu UE na rzecz MŚP!

Uprzejmie informujemy, że trwa nabór wniosków w ramach tegorocznej edycji programu SME Fund. Polskie MŚP mogą obecnie wnioskować o dofinansowanie do zgłoszeń znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych. Uruchomienie pozostałych rodzajów bonów dostępnych dla polskich przedsiębiorców (dofinansowanie do zgłoszeń wynalazków oraz do zgłoszeń nowych odmian roślin) nastąpi w dniu 26 kwietnia. Szczegółowe informacje na temat zasad i funkcjonowania programu znajdą Państwo na stronie internetowej EUIPO.

Przypominamy, że dofinansowanie w ramach programu SME Fund obejmuje różne opłaty urzędowe związane z ochroną przedmiotów własności przemysłowej. Program jest dedykowany dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) mających swoją siedzibę na terytorium państw członkowskich UE. Fundusz dla MŚP to inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Dodatkowo, w związku z pojawiającymi się wątpliwościami, które z opłat wymaganych w procedurze krajowej można zaliczyć na poczet kosztów kwalifikowanych, poniżej prezentujemy listę opłat objętych dofinansowaniem dla przedsiębiorców dokonujących zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP:

Dla zgłoszeń znaków towarowych:

 • opłata za zgłoszenie za jedną klasę towarową,
 • opłata za każdą następną klasę towarową w zgłoszeniu,
 • opłata za pierwszy 10-letni okres ochrony (za każdą wybraną klasę),
 • opłata za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym,
 • opłata od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo.

Dla rejestracji wzorów przemysłowych:

 • opłata za zgłoszenie wzoru przemysłowego,
 • opłata za pierwszy okres ochrony wzoru przemysłowego obejmujący 1., 2., 3., 4. i 5. rok ochrony,
 • opłata od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo,
 • opłata za publikację informacji o udzielonym prawie z rejestracji.

Dla zgłoszeń wynalazków:

 • opłata za zgłoszenie,
 • opłata za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków,
 • opłata od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo,
 • opłata od wniosku o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym,
 • opłata za pierwszy okres ochrony (1., 2. i 3. rok ochrony),
 • opłata za publikację informacji o udzielonym patencie i druk opisu patentowego,
 • w przypadku gdy objętość opisu patentowego lub poprawionego opisu patentowego przekracza 10 stron – opłata od każdej następnej strony.

Warto pamiętać, że zwrot opłat kwalifikowanych, wyszczególnionych powyżej, dotyczy wyłącznie nowych zgłoszeń.

Tagi