Międzynarodowy Kongres Własności Intelektualnej „Ochrona własności intelektualnej - przyszłość, wyzwania, trendy” z okazji 105 lat Urzędu Patentowego RP w dniach 21-22 września 2023

W dniach 21-22 września br. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zorganizował wyjątkowe wydarzenie - pierwszy Międzynarodowy Kongres Własności Intelektualnej pod hasłem „Ochrona własności intelektualnej - przyszłość, wyzwania, trendy”. W wydarzeniu wzięli udział szefowie międzynarodowych instytucji ds. własności intelektualnej, którzy złożyli wspólną wizytę w Polsce. Wydarzenie było również okazją do świętowania 105. rocznicy utworzenia Urzędu Patentowego oraz systemu ochrony własności przemysłowej w Polsce. Uroczystości odbyły się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP.

Wyjątkowym wydarzeniem była oficjalna i wspólna wizyta w Polsce szefów trzech najważniejszych międzynarodowych instytucji ds. własności intelektualnej. Na zaproszenie Prezes UPRP Edyty Demby-Siwek do Warszawy przybyli:

W Kongresie wzięli udział eksperci wysokiego szczebla, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się tematyką m.in. ochrony własności przemysłowej, innowacji i współpracy na styku biznesu oraz nauki. Byli to przedstawiciele instytucji, firm i organizacji rodzimych oraz międzynarodowych. Podczas paneli dyskusyjnych wspólnie z nimi staraliśmy się znaleźć odpowiedzi na pytania m.in.:

„Wejście Polski do UE oraz stanie się przez nią częścią Europejskiej Organizacji Patentowej otworzyło nam drzwi do wzięcia udziału w licznych projektach, które zaoferował nam wówczas OHIM i EPO. Narzędzia informatyczne, które powstały dzięki tej współpracy są wciąż wykorzystywane w naszej codziennej pracy. – powiedziała w wystąpieniu otwierającym Prezes Urzędu Patentowego RP Edyta Demby-Siwek, która jednocześnie podziękowała za udział w Kongresie ponad 40 panelistom i 30 delegacjom zagranicznym, a także przybyłym szefom i przedstawicielom urzędów centralnych oraz partnerom międzynarodowym.

List Prezydenta RP Andrzeja Dudy do uczestników Kongresu odczytała Sekretarz Stanu Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta RP. W liście Prezydent odniósł się do bogatej historii Urzędu Patentowego RP, podkreślił m.in. znaczenie nowych technologii dla rozwoju gospodarczego oraz rolę ochrony własności intelektualnej.

Z kolei Wojciech Murdzek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, poruszył zagadnienia odbudowy Ukrainy w kontekście ochrony własności intelektualnej oraz kwestie potrzeby wdrażania patentów do gospodarki.

Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Własności Intelektualnej Daren Tang nawiązał do przełomu kopernikańskiego jako symbolu dorobku intelektualnego Polski, omówił także znaczenie innowacji ekologicznych w kontekście niekorzystnych zmian klimatycznych oraz omówił znaczenie ochrony własności intelektualnej w globalnych procesach gospodarczych.

João Negrão, Dyrektor Wykonawczy – elekt Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, pogratulował jubileuszu 105 lat działalności Urzędu Patentowego RP podkreślając, że Polska jest oddana sprawie innowacyjności, która pozwala zwiększać PKB, pomaga tworzyć miejsca pracy a własność intelektualna jest narzędziem rozwoju gospodarki.

Omówił też istotną rolę kobiet w tworzeniu rozwiązań innowacyjnych.

Antonio Campinos, Prezes Europejskiego Urzędu Patentowego, podkreślił znaczenie Polski w rozwoju innowacyjności jako ojczyzny licznych wynalazców i innowatorów. Zaznaczył też rolę innowacji w tworzeniu miejsc pracy i ogromne znaczenie zielonych technologii w rozwoju gospodarczym. Omówił także miejsce jakie odgrywa w rozwoju gospodarczym dynamicznie rozwijająca się sfera sztucznej inteligencji.

W swoim wystąpieniu Prezes Edyta Demby-Siwek podkreśliła, że szczególna rola Urzędu Patentowego RP w procesie tworzenia gospodarki innowacyjnej wiąże się m.in. z szerokim upowszechnianiem wiedzy o ochronie własności intelektualnej, inspirowaniem inicjatyw ukierunkowanych na transfer technologii oraz podejmowaniem działań służących tworzeniu społecznej kultury użytkowania zasobów własności intelektualnej. Urząd Patentowy RP odgrywa rolę istotnego katalizatora różnorodnych procesów innowacyjnych mając bezpośredni kontakt z bardzo licznymi środowiskami tworzącymi polski potencjał intelektualny i gospodarczy: wynalazcami, naukowcami, projektantami, przedsiębiorcami, inżynierami oraz przedstawicielami wielu innych zawodów, którzy w swojej działalności stykają się z zagadnieniami ochrony własności przemysłowej.

I Międzynarodowy Kongres Własności Intelektualnej był także okazją dla szefów organizacji międzynarodowych i dla Kierownictwa Urzędu Patentowego do spotkań oficjalnych i roboczych z przedstawicielami Prezydenta RP, Rządu RP i innymi organami władzy wykonawczej oraz władzami polskich uczelni i przedstawicielami krajowego biznesu. Z inicjatywy Prezes UPRP Edyta Demby-Siwek odbyły się m.in. spotkania:

  • spotkanie min. Małgorzaty Paprockiej, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP z Dyrektorem Generalnym WIPO
  • spotkanie min. Jacka Siewiery, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP z Prezesem Europejskiego Urzędu Patentowego
  • spotkanie min. Magdaleny Rzeczkowskiej, Minister Finansów z szefami WIPO, EPO i EUIPO
  • spotkanie prof. Piotra Glińskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Dyrektorem Generalnym WIPO
  • spotkanie min. Karoliny Rudzińskiej, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z Dyrektorem Wykonawczym (elektem) EUIPO
  • lunch roboczy min. Wojciecha Murdzka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki i min. Kamili Król, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii z szefami WIPO, EPO, EUIPO
  • spotkanie z min. Maciejem Miłkowski, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia z szefami EPO i EUIPO oraz Grzegorzem Cessakiem, Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
  • spotkanie wybitnych przedstawicieli polskiego biznesu, w tym szefów Związku Banków Polskich, Giełdy Papierów Wartościowych czy Związku Rzemiosła Polskiego z szefami WIPO, EPO i EUIPO
  • spotkanie rektorów wybranych, największych polskich uczelni z szefami WIPO, EPO i EUIPO

Urząd Patentowy RP jest centralnym organem administracji rządowej, którego podstawowym zadaniem jest udzielanie praw wyłącznych na przedmioty ochrony własności przemysłowej. Wypełniając bardzo istotną misję w zakresie ochrony własności przemysłowej, Urząd Patentowy RP jest jedną z kluczowych instytucji mających wpływ na tworzenie warunków rozwoju innowacyjnej gospodarki charakteryzującej się bezpieczeństwem obrotu oraz wysoką konkurencyjnością. Urząd był jedną z pierwszych instytucji Państwa Polskiego, utworzonych na mocy dekretu Marszałka Józefa Piłsudskiego w 1918 r. Od ponad stu lat pomaga Polakom chronić ich kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość.

Organizatorami wydarzenia byli Urząd Patentowy RP oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerami wydarzenia byli Światowa Organizacji Własności Intelektualnej, Europejski Urząd Patentowy, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy - część I

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy - część II

Międzynarodowy Kongres Własności Intelektualnej „Ochrona własności intelektualnej - przyszłość, wyzwania, trendy”