Walidacja załączników do formularzy pod kątem posiadania podpisu

Uprzejmie informujemy, że w Platformie Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP zaimplementowany został nowy komponent walidujący załączniki dodawane do formularzy pod kątem ich podpisania. Mechanizm ma ułatwić zgłaszającym poprawne wypełnianie formularzy zgłoszeniowych. Jego wdrożenie wynika z uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego, o której skutkach dla postępowań prowadzonych przed Urzędem informowano we wcześniejszym komunikacie. Niektóre z załączanych dokumentów – których podpisania wymagają przepisy szczególne, a zostały wyszczególnione w dokumencie – każdorazowo powinny być opatrzone podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Automatyczna walidacja załączników została zaimplementowana dla podania o udzielenie patentu na wynalazek (załączniki: zastrzeżenia patentowe, opis wynalazku); podania o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy (załączniki: zastrzeżenia ochronne, opis wzoru użytkowego); podania o udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy (załączniki: ilustracje); podania o udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy – tryb przyspieszony (załączniki: ilustracje).

Praktyczne informacje dotyczące zmiany zostały umieszczone w sekcji Formularze Instrukcji użytkownika.