Jeśli chcesz opatentować wynalazek lub chronić wzór użytkowy to:

  1. Sprawdź czy dane rozwiązanie może być chronione jako wynalazek/wzór użytkowy (patrz Informacje podstawowe).
  2. Sprawdź, czy nie zostały naruszone prawa wyłączne. W tym celu należy zapoznaj się ze stanem techniki (np.: w e-Wyszukiwarce lub zbiorach literatury patentowej dostępnych w Bibliotece UPRP). Poszukiwania w stanie techniki ułatwiają wyszukiwarki internetowe.
  3. Wypełnij formularz podania o udzielenie patentu na wynalazek (prawa ochronnego na wzór użytkowy) zgodnie z uwagami zawartymi w podaniu.
  4. Dokonaj zgłoszenia wynalazku (wzoru użytkowego) w Urzędzie Patentowym. Zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania patentu lub zgłoszenia wzoru użytkowego w celu udzielenia prawa ochronnego można dokonać w Urzędzie Patentowym RP osobiście, za pośrednictwem poczty, za pomocą telefaksu lub online. W przypadku przesłania zgłoszenia telefaksem oryginał zgłoszenia powinien wpłynąć do Urzędu w terminie trzydziestu dni od daty nadania zgłoszenia telefaksem. Zgłoszenia rozwiązania dokonuje się poprzez wniesienie do UPRP dokumentacji zgłoszeniowej zawierającej: podanie, opis, zastrzeżenia patentowe lub ochronne, skrót opisu i rysunki (patrz „Dokumentacja zgłoszeniowa”). Szczegółowe wymogi, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie,  określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U. Nr 102, poz. 1119 oraz z 2005 r. Nr 109, poz. 910, z 2015 r., poz. 366 oraz z 2016 r. poz. 1840).
  5. Wnieś opłatę jednorazową za zgłoszenie na konto Urzędu Patentowego RP – NBP O/O Warszawa 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000 (patrz opłaty).
  6. Zgłaszający może występować przed Urzędem Patentowym RP osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem w postępowaniu zgłoszeniowym może być co do zasady tylko rzecznik patentowy lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1861), zwanej dalej „ustawą o rzecznikach patentowych”. Lista wraz z adresami rzeczników patentowych dostępna jest w witrynie internetowej Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.