Słowo Definicja
Osoba świadcząca usługi transgraniczne

Obywatel państwa członkowskiego (pod tym pojęciem rozumie się m.in. obywateli państw członkowskich oraz członków ich rodzin, obywateli państw trzecich, którym przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt czasowy, cudzoziemców, którym w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej) uprawniony w państwie członkowskim do wykonywania czynności z zakresu pomocy w sprawach własności przemysłowej tymczasowo i okazjonalnie wykonujący te czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba, która podejmuje świadczenie usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana złożyć Krajowej Radzie Rzeczników Patentowych pisemne oświadczenie o podjęciu świadczenia takich usług (osoba ta ma obowiązek poinformować Krajową Radę Rzeczników Patentowych o zamiarze świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej również w każdym kolejnym roku działalności).