( P )
Słowo Definicja
Procedura międzynarodowa

Postępowanie administracyjne prowadzone przed międzynarodowym Urzędem ds. Własności Intelektualnej np. Światową Organizacją Własności Intelektualnej, inicjowane wnioskiem (podaniem) zgłaszającego o udzielenie ochrony/prawa z rejestracji na zgłaszany przez niego przedmiot ochrony (wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy). Procedury międzynarodowe umożliwiają z reguły uzyskanie ochrony na terenie kilku (lub więcej) państw w różnych regionach świata za pomocą tylko jednego, ujednoliconego zgłoszenia. Postępowania prowadzone w ramach procedur międzynarodowych w odróżnieniu od procedur krajowych są prowadzone w oficjalnych językach międzynarodowych i stają się opłacalne w monecie zgłoszenia przedmiotu ochrony na terytorium większej ilości państw.

Procedura regionalna

Postępowanie administracyjne prowadzone przed regionalnym Urzędem ds. Własności Intelektualnej np. Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Urzędem Beneluksu ds. Własności Intelektualnej czy Europejskim Urzędem Patentowym, inicjowane wnioskiem (podaniem) zgłaszającego o udzielenie ochrony/prawa z rejestracji na zgłaszany przez niego przedmiot ochrony (wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy). Procedury regionalne umożliwiają z reguły uzyskanie jednolitej ochrony ma terenie kilku (lub więcej) państw regionu lub na terenie całego regionu np. Unii Europejskiej za pomocą tylko jednego zgłoszenia.

Produkt leczniczy

Każda substancja lub mieszanina substancji przeznaczonych do zapobiegania chorobom lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt i każda substancja lub mieszanina substancji podawana ludziom lub zwierzętom w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia czy modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu ludzkiego lub zwierzęcego.

Produkt ochrony roślin

Substancje czynne i preparaty zawierające jedną lub kilka substancji czynnych, oferowane w formie, w jakiej są dostarczane użytkownikowi z przeznaczeniem do: a) ochrony roślin przed wszelkimi organizmami szkodliwymi lub zapobiegania działaniu takich organizmów, w sposób w jaki takie substancje lub preparaty nie są w inny sposób poniżej określone; b) oddziaływania na procesy życiowe roślin w inny sposób niż pożywka (np. regulator wzrostu roślin); c) konserwowania produktów roślinnych, w stopniu w jakim takie substancje lub produkty nie są przedmiotem szczególnych przepisów Rady lub Komisji, w sprawie konserwantów; d) niszczenia niepożądanych roślin; e) niszczenia części roślin, kontrolowania niepożądanego wzrostu roślin lub zapobiegania mu.

Program komputerowy

Zestaw rozkazów lub instrukcji przeznaczonych do użycia bezpośrednio lub pośrednio w komputerze w celu osiągnięcia określonego rezultatu.

Przemysłowa stosowalność

Warunek wymagany do uzyskania patentu/prawa ochronnego na wzór użytkowy; wynalazek/wzór użytkowy uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku/wzoru użytkowego może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.