1918-2018 kalendarium historyczne UPRP

2014


20-21 marca

VII Międzynarodowa konferencja z cyklu "Innowacyjność i kreatywność kobiet" zorganizowana pod hasłem "Design szansą dla MSP i regionów" pod honorowym patronatem Anny Komorowskiej małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Urzędu Patentowego RP we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz z instytucjami i organizacjami partnerskimi: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Instytutem Wzornictwa Przemysłowego, Kancelarią Patentową PATPOL Sp. z o.o., Kancelarią Rzeczników Patentowych Polservice, Zamkiem Cieszyn, portalem Culture.pl, firmami Goshico. Rafako, Omni3D, thefood.pl, In design, Nowy Styl Group, pracownią architektoniczną broKat. Patronami medialnymi konferencji były redakcje: Dziennik Gazeta Prawna, Domo+, Polish Market, Dobre Wnętrze, Perspektywy, Bryla.pl, FUTU, Przegląd Techniczny.

9 kwietnia

Konferencja z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej "Patent na lek. Recepta na patent. O ochronie własności intelektualnej w farmacji" zorganizowana przez Urząd Patentowy RP przy współudziale Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Konferencja objęta została patronatami honorowymi Ministra Gospodarki, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP oraz Komisji Zdrowia Sejmu RP.

2-5 czerwca

Wystawa "Polskie Red Doty" zorganizowana z inicjatywy Urzędu Patentowego RP w ramach II Powszechnej Wystawy Krajowej "Konkurencyjna Polska 1989-2014" odbywającej się pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskiech.

3-4 czerwca

XIX Ogólnopolska Konferencja "Informacja patentowa dla nauki i przemysłu" pod hasłem "Nowe narzędzia - nowe możliwości". Przedsięwzięcie zorganizowane wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Enterprise Europe Network, InnovaAcces oraz Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy.

4 czerwca

Wystawa w Pałacu Narodów w Genewie "Emotions by Lubomir Tomaszewski" pod patronatem Urzędu Patentowego RP w ramach programu przedsięwzięć kulturalnych organizowanych przez Stałe Przedstawicielstwa Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki przy Biurze Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie.

15-17 czerwca

Zjazd środowiska naukowego zajmującego się zagadnieniami własności intelektualnej zorganizowany w Krakowie przez Urząd Patentowy RP wspólnie z Katedrą Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współorganizatorami przedsięwzięcia były: Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Gospodarki.

4 sierpnia

Podpisanie przez Urząd Patentowy RP oraz przez Urząd ds. Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych dwustronnego porozumienia PPH (Patent Prosecution Highway) o współpracy w zakresie wzajemnego wykorzystywania wyników badań patentowych w sprawach o udzielenie prawa wyłącznego.

29 sierpnia

Wystawa "Polskie Red Doty" w Budapeszcie zorganizowana przez Urząd Patentowy RP we współpracy z Ambasadą RP w Budapeszcie, Instytutem Polskim w Budapeszcie oraz Ministerstwem Gospodarki. Przedsięwzięcie objęte patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerami wydarzenia były Red Dot Design Award oraz Muzeum Sztuki Stosowanej w Budapeszcie. Partnerzy medialni: Dziennik Gazeta Prawna, Perspektywy, Polish Market, Design Alive, Dobre Wnętrze, Futu, Bryla.pl.

4-5 września

X Międzynarodowe Sympozjum w Krakowie z cyklu „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce” pod hasłem „Od pomysłu do zysku: jak budować innowacyjny biznes”. Wydarzenie adresowane do środowiska przedsiębiorców, szczególnie z sektora MŚP, oraz do środowisk naukowych współpracujących z biznesem. Sympozjum zorganizowane zostało z inicjatywy Urzędu Patentowego RP we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej, Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Krakowską, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Świętokrzyską, Politechniką Wrocławską, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Krajową Izbą Gospodarczą, Ośrodkiem Przetwarzania Informacji, oraz Klastrami Polskimi przy wsparciu firm Innoco, Metis Partners, Polskiego Holdingu Obronnego, Rafako. Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym Polish Market oraz czasopisma Prestiż.

15-19 września

XXXIII Seminarium Naukowe Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie k. Kielc. zorganizowane przez Urząd Patentowy RP wspólnie z Politechniką Świętokrzyską, Wyższą Szkołą Handlową w Kielcach, Radą Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej.

4-6 listopada

Międzynarodowa Konferencja EPOPIC zorganizowana przez Europejski Urząd Patentowy RP we współpracy z Urzędem Patentowym RP. W organizowanej dorocznie konferencji biorą udział czołowi dostawcy informacji patentowej z całego świata, którzy prezentują swoje najnowsze produkty i usługi, jak również przedstawiciele organizacji międzynarodowych, krajowych urzędów własności intelektualnej oraz przedsiębiorcy.

13 listopada

Uruchomienie Internetowej Platformy Edukacyjnej Urzędu Patentowego RP zawierającej informacje i materiały szkoleniowe na temat m.in. przedmiotów własności intelektualnej, obowiązujących procedur zarządzania i obrotu własnością intelektualną, aspektów finansowo-ekonomicznych własności intelektualnej oraz materiały bibliograficzne poświęcone tej tematyce.

28 listopada

Międzynarodowe Forum Grupa Wyszehradzka - Chiny "Własność intelektualna w strategii biznesowej" zorganizowane pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Forum skierowane było do przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu z Polski oraz państw Grupy Wyszehradzkiej zainteresowanych inwestowaniem w Chinach. Partnerami wydarzenia byli: Narodowy Urząd Własności Intelektualnej ChRL, Węgierski Urząd Własności Intelektualnej, Urząd Własności Przemysłowej Republiki Czeskiej, Urząd Własności Intelektualnej Republiki Słowacji. Współorganizatorami Forum byli: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Bird&Bird, KPMG, THINKTANK, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

5 grudnia

Uroczystość wręczenia nagród laureatom XII edycji konkursów na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką oraz na plakat, a także II edycji konkursów na krótki film i informację medialną z zakresu własności intelektualnej organizowanych corocznie przez Urząd Patentowy RP.

Nagrody dla laureatów zostały ufundowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Gospodarki, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polską Izbę Rzeczników Patentowych, Naukową i Akademicką Sieć Komputerową, Związek Banków Polskich, PATPOL Kancelarię Patentową sp. z o.o., PKPP Lewiatan oraz POLSERVICE Kancelarię Rzeczników Patentowych sp. z o.o. Ponadto nagrody książkowe dla laureatów zostały ufundowane przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. oraz Wydawnictwo Jedność w Kielcach. Podczas uroczystości wręczone zostały także nagrody Certificate of Merit przyznane przez Światową Organizację Własności Intelektualnej Programowi 1 Polskiego Radia, Dziennikowi Rzeczpospolita oraz Programowi 1 Telewizji Polskiej.

 

2015


26 lutego

Podpisanie umowy w sprawie utworzenia Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego (WIP) przez Polskę, Słowację, Czechy i Węgry. Celem działania Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego jest zapewnienie łatwiejszego i bardziej przyjaznego niż dotychczas dostępu do systemu Układu o współpracy patentowej (PCT). Utworzenie WIP zapewnia liczne korzyści dla osób fizycznych, małych i średnich przedsiębiorstw, jak i uczelni wyższych, instytutów badawczych oraz organizacji non-profit będących użytkownikami systemu ochrony własności przemysłowej.

26-27 marca

VIII międzynarodowa konferencja z cyklu "Innowacyjność i kreatywność w gospodarce" zorganizowana pod hasłem "Wzornictwo w strategii firmy" pod honorowym patronatem Anny Komorowskiej małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki. Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Urzędu Patentowego RP we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz z instytucjami i organizacjami partnerskimi: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Stowarzyszeniem Projektantów Form Przemysłowych, Instytutem Wzornictwa Przemysłowego, Politechniką Świętokrzyską, Kancelarią Patentową PATPOL Sp. z o.o., Kancelarią Rzeczników Patentowych Polservice, Zamkiem Cieszyn, Łódź Design Festival, firmami Goshico, Rafako oraz Iker.

Patronami medialnymi konferencji były redakcje: TVP Info, Dziennik Gazeta Prawna, Polish Market, Dobre Wnętrze, Perspektywy, FUTU, Przegląd Techniczny.

24 kwietnia

Ogólnopolska konferencja "Sukces marki. Marki sukcesu. Rola znaku towarowego w działalności przedsiębiorcy" zorganizowana z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej przez Urząd Patentowy RP pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki.

12 maja

Konferencja "Patenty na konkurencyjnym rynku" zorganizowana w siedzibie Ministerstwa Gospodarki. Wydarzenie adresowane do przedsiębiorców oraz osób zarządzających prawami własności intelektualnej.

3 czerwca

Uruchomienie przez Urząd Patentowy RP Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej, którego wiodącym zadaniem jest obsługa zapytań kierowanych do Urzędu przez użytkowników systemu ochrony. Centrum udziela informacji zarówno osobom prowadzącycm postępowanie przed Urzędem, jak i planującym dokonanie zgłoszenia oraz udziela wyjaśnień osobom zainteresowanym problematyką ochrony własności przemysłowej.

8 czerwca

Uruchomienie nowego systemu informatycznego BackOffice wspierającego procedury udzielania przez Urząd Patentowy RP praw wyłącznych na znaki towarowe i wzory przemysłowe.

23-24 czerwca

XX Ogólnopolska Konferencja "Informacja patentowa dla nauki i przemysłu: Narzędzia i strategie zarządzania innowacją" zorganizowana w ramach Warsaw Innovation Days wspólnie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Uniwersytetem Warszawskim, Enterprise Europe Network oraz firmą Delab.

3-4 września

XI Międzynarodowe Sympozjum w Krakowie z cyklu „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce” pod hasłem „Nauka-Biznes-Zysk-Rozwój: Budowa efektywnego ekosystemu innowacji”. Sympozjum zorganizowane zostało z inicjatywy Urzędu Patentowego RP pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej, Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Krakowską, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Świętokrzyską, Politechniką Wrocławską, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Krajową Izbą Gospodarczą, Ośrodkiem Przetwarzania Informacji, oraz przy wsparciu firm Innoco i Rafako. Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym TVP Kraków, Dziennika Gazety Prawnej, Polish Market oraz czasopisma Prestiż.

14-18 września

XXXIV Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie zorganizowane przez Urząd Patentowy RP, Światową Organizację Własności Intelektualnej, Radę Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Politechnikę Świętokrzyską oraz Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach.

6 października

Międzynarodowy Związek Współpracy Patentowej działający przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej nadał Wyszehradzkiemu Instytutowi Patentowemu status Międzynarodowego Organu Poszukiwań oraz Międzynarodowego Organu Badań Wstępnych PCT.

23 pażdziernika

Uroczystość wręczenia nagród laureatom XIII edycji konkursów na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką oraz na plakat, a także III edycji konkursów na krótki film i informację medialną z zakresu własności intelektualnej ogłoszonych przez Urząd Patentowy RP.

Nagrody dla laureatów zostały ufundowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Gospodarki, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Naczelną Organizację Techniczną, Konfederację Lewiatan, Naukową i Akademicką Sieć Komputerową NASK, Związek Banków Polskich, PATPOL Kancelarię Patentową sp. z o.o., POLSERVICE Kancelarię Rzeczników Patentowych sp. z o.o. Polską Izbę Rzeczników Patentowych, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Urząd Patentowy RP. Ponadto nagrody książkowe dla laureatów zostały ufundowane przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. oraz Wydawnictwo Jedność w Kielcach.

26 października

Konferencja "Ochrona znaków towarowych w Chinach" zorganizowana przez Urząd Patentowy RP wspólnie z Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), Urzędem ds. Znaków Towarowych Chińskiej Republiki Ludowej oraz IP Key.

26 października

Wdrożenie projektu DesignView umożliwiającego międzynarodowe udostępnianie przez Urząd Patentowy RP danych o zarejestrowanych wzorach przemysłowych w ramach programu Cooperation Fund prowadzonego przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM).

1 listopada

Wprowadzenie przez Urząd Patentowy RP nowej usługi elektronicznego międzynarodowego zgłoszenia patentowego w systemie PCT za pośrednictwem platformy e-PCT.

4 listopada

Uruchomienie przez Urząd Patentowy RP nowego serwisu internetowego Register Plus prezentującego dane o krajowych wzorach przemysłowych i wzorach zdobniczych.

13 grudnia

Wejście w życie umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym ratyfikowanej przez Czechy, Polskę, Słowację i Węgry.

14 grudnia

Pierwsze posiedzenie Rady Administracyjnej Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego w siedzibie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie z udziałem Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

 

2016


31 marca-1 kwietnia

Zorganizowana w Warszawie IX Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce” pn. „Innowacje społeczne we wzornictwie przemysłowym” objęta została honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Współorganizatorami konferencji były liczne instytucje i podmioty międzynarodowe oraz krajowe: Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO), Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Muzeum Techniki i Przemysłu, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Kancelaria Patentowa PATPOL, Kancelaria Rzeczników Patentowych POLSERVICE, firmy RAFAKO, GOSHICO, SEVENTICA, Kielecki Park Technologiczny oraz Zamek Cieszyn.

26 kwietnia

Ogólnopolska konferencja „Wyzwania dla prawa własności intelektualnej w gospodarce cyfrowej – Znaki towarowe w erze hashtagów, wzory przemysłowe w świecie layoutów” zorganizowana w Audytorium im. Stefana Dembego Biblioteki Narodowej w Warszawie z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej pod honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Ministra Finansów Mateusza Morawieckiego oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

19-20 maja

XXI Ogólnopolska Konferencja „Informacja patentowa dla nauki i przemysłu” zorganizowana wspólnie z Europejskim Urzędem Patentowym i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

2 czerwca

Sympozjum naukowe w Warszawie „Znaki towarowe w Unii Europejskiej” zorganizowane wspólnie z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

10 czerwca

W Urzędzie Patentowym RP odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca” oraz nagrodzonym podczas 44. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie, gdzie polscy studenci zdobyli trzy złote medale, dwa srebrne oraz sześć nagród specjalnych. Konkurs objęty został honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Rozwoju i Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

24 czerwca

Spotkanie dwustronne kierownictwa Urzędu Patentowego RP z delegacją Państwowego Urzędu Własności Intelektualnej Chińskiej Republiki Ludowej (SIPO) poświęcone funkcjonowaniu systemów ochrony własności przemysłowej w Polsce i Chinach. Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy obiema instytucjami.

1 lipca

Uruchomienie działalności Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego obejmującego cztery państwa należące do Grupy Wyszehradzkiej: Czechy, Polskę, Słowację i Węgry.

4 lipca

Spotkanie dwustronne kierownictwa Urzędu Patentowego RP z delegacją Urzędu ds. Przemysłu i Handlu w Sznghaju (SAIC) poświęcone polityce ochrony własności przemysłowej w Polsce i Chińskiej Republice Ludowej.

1-2 września

XII Międzynarodowe Sympozjum w Krakowie „Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce. Startupy w świecie innowacji". Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Rozwoju oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i było zorganizowane we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej, Ambasadą Państwa Izrael, Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Krakowską, Politechniką Świętokrzyską oraz Politechniką Wrocławską, Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Partnerami Sympozjum były również Instytut Lotnictwa, Orlen i Rafako.

12-16 września

XXXV Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie zorganizowane przez Urząd Patentowy RP, Światową Organizację Własności Intelektualnej, Radę Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Politechnikę Świętokrzyską oraz Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

17 listopada

Udział przedstawicieli Urzędu Patentowego RP w „Shanghai IP Forum” skupiającym państwa uczestniczące w projekcie „New Belt and Road” określanego jako inicjatywa Nowego Jedwabnego Szlaku.

16 grudnia

Uroczyste wręczenie nagród laureatom XIV edycji konkursów na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką oraz na plakat, a także IV edycji konkursów na krótki film i informację medialną z zakresu własności intelektualnej, ogłoszonych przez Urząd Patentowy RP. Inicjatywa wspierana jest przez liczne grono Fundatorów, w tym zwłaszcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Gospodarki, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Związek Banków Polskich, Konfederację Lewiatan, Polską Izbę Rzeczników Patentowych, Kancelarię Rzeczników Patentowych POLSERVICE, Kancelarię Patentową PATPOL, Naukową i Akademicką Sieć Komputerową NASK, Wydawnictwo Jedność, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Fundację Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska, firmę Fakro oraz Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego Producenci Leków PL. Specjalne wyróżnienia dla laureatów konkursów przyznaje także Światowa Organizacja Własności Intelektualnej.

 

2017


6 stycznia

Przystąpienie Urzędu Patentowego RP do programu Global Patent Prosecution Highway przyspieszającego i upraszczającego międzynarodowe procedury patentowe w celu szybszego i tańszego uzyskania ochrony wynalazków w 22 krajowych urzędach patentowych biorących udział w programie.

 

27 lutego

Rozpoczęcie przez Urząd Patentowy RP we współpracy z Europejskim Urzędem Patentowym RP udostępniania danych w ramach projektu Federated Register w celu ułatwienia dostępu do informacji dotyczących stanu prawnego patentów europejskich.

 

13 marca

Spotkanie dwustronne kierownictwa Urzędu Patentowego RP z delegacją Państwowego Urzędu Własności Intelektualnej Chińskiej Republiki Ludowej (SIPO) poświęcone problematyce zarządzania instytucjami odpowiedzialnymi za sprawy własności przemysłowej.

 

13-14 marca

X Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce” zorganizowana pod hasłem „Projektujemy dobrą formę”. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Premiera, Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego. Współorganizatorami konferencji były liczne instytucje i podmioty międzynarodowe oraz krajowe: Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polservice Kancelaria Rzeczników Patentowych, Patpol Kancelaria Patentowa, Krajowa Administracja Skarbowa oraz firma GOSHICO.

 

6 kwietnia

Zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy Urzędem Patentowym RP a Fundacją Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji w celu wspólnego działania na rzecz wspierania wynalazczości i innowacyjności poprzez opracowywanie rozwiązań oraz podejmowanie inicjatyw przyczyniających się do upowszechniania i wdrażania rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, upowszechniania stosowania dobrych praktyk wspierających rozwój innowacyjności, opracowywania oraz promowania rozwiązań wspierających transfer wiedzy i technologii do gospodarki, podejmowania działań edukacyjnych, promowania współpracy i transferu wiedzy pomiędzy nauką a biznesem oraz monitorowania barier dla rozwoju innowacyjności.

24 kwietnia

Ogólnopolska konferencja „Ochrona wizerunku Fryderyka Chopina” z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego. Partnerami wydarzenia były: Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi, Mennica Polska S.A., Muzeum Karykatury im. Edwarda Lipińskiego, Słodki Wierzynek sp. z o.o., Batida sp. z o.o.

 

17 maja

Seminarium na temat ochrony własności intelektualnej Chiny – Grupa Wyszehradzka zorganizowane w Chengdu (ChRL) i poświęcone promowaniu innowacyjności w kontekście globalnego rozwoju gospodarczego.

29 maja

Międzynarodowe seminarium na temat zarządzania własnością intelektualną w uniwersytetach i instytucjach badawczych państw Grupy Wyszehradzkiej zorganizowane w Genewie z inicjatywy Urzędu Patentowego RP przez Światową Organizację Własności Intelektualnej.

3 czerwca

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu „Ambasador Szkolnej Wynalazczości” zorganizowanego przez Urząd Patentowy RP we współpracy z Muzeum Techniki i Przemysłu NOT oraz Polską Akademią Dzieci. Partnerami konkursu byli: PKO BP oraz Funiversity. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju, Centrum Nauki Kopernik. Od strony medialnej wsparcia udzieliły: TVP ABC oraz portal edukacyjny czasdzieci.pl

8-9 czerwca

Sympozjum naukowe „Ochrona znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Unii Europejskiej” zorganizowane w Centralnej Bibliotece Rolniczej we współpracy z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). W konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, Komisji Europejskiej oraz EUIPO. Sympozjum adresowane było do profesjonalistów z zakresu prawa własności przemysłowej, w szczególności do prawników oraz przedstawicieli świata nauki.

20 czerwca

Spotkanie prezesów urzędów patentowych państw Grupy Wyszehradzkiej w Tata (Węgry). Podczas konferencji omówiono m.in. zagadnienia związane z członkostwem Czech, Polski, Słowacji i Węgier w Europejskiej Organizacji Patentowej, a także kwestie współpracy czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej w ramach Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

 

27 lipca

Zawarcie porozumienia z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w sprawie realizacji projektu „Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego” prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś 2 E-administracja i otwarty urząd, działanie 2.1 - Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

5 września

Wizyta w Urzędzie Patentowym RP delegacji Administracji ds. Własności Intelektualnej Szanghaju (ChRL) poświęcona wymianie doświadczeń związanych z funkcjonowaniem systemów ochrony własności przemysłowej w Chinach i Polsce.

5 września

Konferencja poświęcona ochronie praw własności intelektualnej w Chinach „IPR Protection in China” zorganizowana wspólnie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu PAIH oraz Administracją ds. Własności Intelektualnej Szanghaju (ChRL).

7-8 września

XIII Międzynarodowe Sympozjum w Krakowie „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce. Startupy i co dalej?” zorganizowane przez Urząd Patentowy RP pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Współorganizatorami sympozjum były: Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Ambasada Państwa Izrael w Polsce, Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Politechnika Świętokrzyska, a także Politechnika Wrocławska. Tradycyjnie sympozjum otrzymało również wsparcie organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a także licznego grona partnerów biznesowych oraz instytucjonalnych, w tym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Poczty Polskiej.

 

18-22 września

XXXVI Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie zorganizowane przez Urząd Patentowy we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Radą Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, a także Politechniką Świętokrzyską i Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową.

19 października

XXII Ogólnopolska Konferencja pt. „Informacja patentowa dla nauki i przemysłu” skierowana do użytkowników informacji patentowej reprezentujących środowiska naukowe i przedsiębiorców, a w szczególności do podmiotów korzystających z ośrodków informacji patentowej sieci PATLIB koordynowanej przez Europejski Urząd Patentowy.

 

8 grudnia

Uroczyste wręczenie nagród laureatom jubileuszowej XV edycji konkursów Urzędu Patentowego RP na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką oraz na plakat, a także V edycji konkursów na krótki film i informację medialną poświęconych problematyce własności intelektualnej. Inicjatywa wspierana jest bardzo liczne grono fundatorów i współorganizatorów, w tym zwłaszcza Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Związek Banków Polskich, Konfederację Lewiatan, Polską Izbę Rzeczników Patentowych, Kancelarię Rzeczników Patentowych POLSERVICE, Kancelarię Patentową PATPOL, Naukową i Akademicką Sieć Komputerowa NASK, Wydawnictwo Jedność, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Fundację Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska. Specjalne wyróżnienia dla laureatów konkursów przyznaje także Światowa Organizacja Własności Intelektualnej.

12 grudnia

Udział delegacji Urzędu Patentowego RP w „Shanghai IP Forum” będącym głównym dorocznym wydarzeniem w ramach inicjatywy „New Belt and Road” promującej ideę gospodarczego Nowego Jedwabnego Szlaku.

18 grudnia

Wizyta delegacji Urzędu Własności Intelektualnej prowincji Jiangsu (ChRL) w Urzędzie Patentowym RP w celu omówienia możliwości zacieśnienia współpracy dwustronnej w obszarze ochrony własności intelektualnej.

 

2018


Program edukacyjnych wydarzeń jubileuszowych objętych patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, poświęconych 100-leciu ustanowienia ochrony własności przemysłowej w Polsce i powołaniu Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Celem programu jest upowszechnianie wiedzy o ochronie własności intelektualnej oraz promocja najlepszych praktyk w zakresie rozwoju innowacyjności i zarządzania własnością przemysłową.