Słowo Definicja
Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa

W skrócie MKP (ang. - International Patent Classification - IPC)
Klasyfikacja ustanowiona w wyniku Porozumienia Strasburskiego z 1971 r. jest hierarchicznym systemem klasyfikowania wynalazków i wzorów użytkowych, stosownie do zakresu w ośmiu dziedzinach techniki - reprezentowanych symboliką liter:
A - podstawowe potrzeby ludzkie;
B - różne procesy przemysłowe, transport;
C - chemia, metalurgia;
D - włókiennictwo, papiernictwo;
E - budownictwo, górnictwo;
F - budowa maszyn , oświetlenie, ogrzewanie, uzbrojenie, technika minerska;
G - fizyka;
H - elektrotechnika.

Pełen symbol MKP zbudowany jest z działu, klasy, podklasy, grupy oraz podgrupy (np.: A01B1/00, gdzie - A reprezentuje dział, A01 - klasę, A01B - podklasę, A01B1 - grupę, A01B1/00 - podgrupę).
Wersją źródłową MKP jest tekst opracowywany, aktualizowany i publikowany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej.
MKP ma obecnie w wielu krajach - obok wersji na nośniku papierowym - postać elektroniczną, przetłumaczoną na języki narodowe. Jednym z celów funkcjonowania MKP jest wyszukiwanie zarówno opisów przyporządkowanych symbolom tej klasyfikacji, jak też - wyszukiwanie w licznych bazach dokumentów patentowych, gdzie symbol MKP jest najważniejszym (najbardziej skutecznym) kryterium wyszukiwawczym.