Słowo Definicja
Nowość

Warunek wymagany do uzyskania patentu/prawa ochronnego na wzór użytkowy, wynalazek/wzór użytkowy uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki.