Słowo Definicja
Pełnomocnik osoby fizycznej

Osoba reprezentująca osobę fizyczną w sprawach własności przemysłowej przed Urzędem Patentowym wskazana w ustawie prawo własności przemysłowej tj. pełnomocnik profesjonalny, współuprawniony, rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.