Słowo Definicja
Pierwotna zdolność odróżniająca

Zdolność odróżniająca znaku towarowego wynikająca z jego struktury oraz stopnia jego związku z sygnowanym przez ten znak towarem/usługą. Ten typ zdolności odróżniającej wynika z oceny badanego znaku towarowego.