1918-2018 kalendarium historyczne UPRP

2006


26 maja

Przyjęcie przez Urząd Patentowy RP pierwszego elektronicznego zgłoszenia w ramach procedury międzynarodowej PCT.

11-15 września

Jubileuszowe XXV seminarium dla rzeczników patentowych szkół wyższych w Cedzynie k. Kielc zorganizowane we współpracy z Radą Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Europejskim Urzędem Patentowym, Politechniką Świętokrzyską, Wyższą Szkołą Handlową w Kielcach oraz Biurem TAIEX.

15 września

II Międzynarodowe Sympozjum w Krakowie pt. „Wymiana doświadczeń i praktyki w zakresie polityki dotyczącej własności przemysłowej” zorganizowane wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Politechniką Krakowską oraz Europejskim Urzędem Patentowym.

16-17 listopada

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Własność przemysłowa w biotechnologii” w Warszawie, zorganizowana przez Urząd Patentowy RP wspólnie z Duńskim Urzędem Patentów i Znaków Towarowych w ramach unijnego programu Transition Facility „Wzmocnienie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej”.

18 grudnia

Rozstrzygnięcie i uroczyste wręczenie nagród w IV edycji dorocznych konkursów Urzędu Patentowego RP na najlepszy plakat oraz pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką z zakresu ochrony własności przemysłowej.

 

2007


luty-wrzesień

Warsztaty szkoleniowe w ramach europejskiego programu Transition Facility „Wzmacnianie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej”, które odbyły się w 9 województwach: wielkopolskim, lubuskim, śląskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim.

2 luty

Konferencja „W stronę gospodarki innowacyjnej” zorganizowana przy udziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.

26 kwietnia

Konferencja Naukowa – „Wzornictwo Przemysłowe Marką Narodową” z okazji obchodów Światowego Dnia Własności Intelektualnej zorganizowana w Warszawie wspólnie ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutem Wzornictwa Przemysłowego oraz Stowarzyszeniem Projektantów Form Przemysłowych.

25 maja

Konferencja „Upowszechnianie wiedzy o własności intelektualnej w uniwersytetach” zorganizowana w Senacie RP wspólnie z Europejską Akademią Patentową prowadzoną przez Europejski Urząd Patentowy.

29 czerwca

Uchwalenie przez Sejm nowelizacji ustawy – Prawo własności przemysłowej.

6-7 września

III Międzynarodowe Sympozjum w Krakowie „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce – transfer technologii z uniwersytetów do przemysłu” zorganizowane wspólnie z Europejskim Urzędem Patentowym, Politechniką Krakowską i Uniwersytetem Jagiellońskim pod patronatem Członka Komisji Europejskiej prof. Danuty Hübner.

17-21 września

XXVI Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie k. Kielc zorganizowane przez Urząd Patentowy RP wspólnie z Radą Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Europejskim Urzędem Patentowym, Politechniką Świętokrzyską oraz Wyższą Szkołą Handlową w Kielcach.

1 listopada

Wejście w życie nowelizacji ustawy – Prawo własności przemysłowej.

14-30 listopada

Przekrojowa wystawa polskiego wzornictwa przemysłowego zorganizowana w Genewie z inicjatywy Urzędu Patentowego RP przy współudziale Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Ministerstwa Gospodarki oraz Fundacji Pro.Design.PL. Wystawa odbyła się w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy Biurze ONZ.

20 listopada

EPO DAY – konferencja nt. „Jak uzyskać patent europejski” z okazji 30. rocznicy utworzenia Europejskiego Urzędu Patentowego zorganizowana w Warszawie we współpracy z Europejskim Urzędem Patentowym, Politechniką Warszawską, Przedsiębiorstwem Rzeczników Patentowych PATPOL oraz Kancelarią Rzeczników Patentowych POLSERVICE.

7 grudnia

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień dla laureatów jubileuszowej V edycji konkursów na plakat oraz pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką z zakresu ochrony własności przemysłowej zorganizowanych przez Urząd Patentowy RP we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademiami Sztuk Pięknych w Gdańsku, Katowicach i Warszawie, Polską Izbą Rzeczników Patentowych, Związkiem Banków Polskich, Instytutem Technologii Eksploatacji w Radomiu, Naukową i Akademicką Siecią Komputerową NASK, Instytutem Wzornictwa Przemysłowego, Przedsiębiorstwem Rzeczników Patentowych PATPOL, Kancelarią Rzeczników Patentowych POLSERVICE, Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, oraz AVIO POLSKA.

 

2008


14 marca

I Konferencja „Ochrona własności intelektualnej warunkiem sukcesu kobiet w nauce i biznesie” zorganizowana w Warszawie wspólnie ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej, Europejską Komisją Gospodarczą ONZ, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajową Izbą Gospodarczą oraz Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych LEWIATAN.

25 kwietnia

Konferencja „Jak przeciwdziałać piractwu intelektualnemu” zorganizowana w Warszawie z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej wspólnie ze Światową Organizacją Własności I Intelektualnej, Stowarzyszeniem Autorów ZAIKS, Koalicją Antypiracką zrzeszającą organizacje działające na rzecz ochrony praw twórców, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

25-27 maja

Konferencja prezesów urzędów patentowych państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej w Gdańsku.

28-30 maja

Międzynarodowa konferencja użytkowników i producentów informacji patentowej PATLIB 2008 w Warszawie, zorganizowana przez Urząd Patentowy RP we współpracy z Europejskim Urzędem Patentowym i Politechniką Warszawską, pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

4-5 września

IV Międzynarodowe Sympozjum w Krakowie ”Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce – Wycena patentu i ocena ryzyka związanego z wdrożeniem” zorganizowane wspólnie z Komisją Europejską, Europejskim Urzędem Patentowym, Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Krakowską, Akademią Górniczo-Hutniczą, Marszałkiem Województwa Małopolskiego pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki oraz Komisarza Unii Europejskiej prof. Danuty Hübner.

15-19 września

XXVII Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie k. Kielc zorganizowane przez Urząd Patentowy RP wspólnie z Radą Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Europejskim Urzędem Patentowym, Politechniką Świętokrzyską oraz Wyższą Szkołą Handlową w Kielcach.

3 października

Obchody 90. rocznicy ochrony własności przemysłowej w Polsce oraz powołania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod honorowym patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Międzynarodowa konferencja naukowa „Polski i europejski system ochrony własności przemysłowej” zorganizowana w Muzeum Techniki pod honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka oraz uroczysty koncert jubileuszowy w Teatrze Wielkim. Współorganizatorzy obchodów: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Agencja Rozwoju Przemysłu, PKN Orlen S.A., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowa Izba Gospodarcza, Firma Cukiernicza „Solidarność” Sp. z o.o., Adamed Sp. z o.o., Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Przedsiębiorstwo Rzeczników Patentowych Patpol Sp. z o.o., Muzeum Techniki w Warszawie, Kancelaria Rzeczników Patentowych Sp. z o.o., Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Naczelna Organizacja Techniczna, Wolters Kluwer Polska, Marbet Sp. z o.o., P.P.U.H. Marbet Wil Sp. z o.o., Zakłady Lotnicze Margański&Mysłowski Sp. z o.o. Związek Banków Polskich, Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI), Fabryka Cukiernicza „Kopernik” S.A. Przegląd Techniczny.Patronat medialny: Rzeczpospolita, TVP-INFO.

12-14 listopada

Międzynarodowa konferencja poświęcona wykorzystaniu platformy edukacyjnej IP Panorama dla zwiększania potencjału małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie zarządzania własnością intelektualną, współorganizowana przez Światową Organizację Własności Intelektualnej oraz Koreańskie Stowarzyszenie Wspierania Wynalazczości.

14 listopada

Uroczystość wręczenia nagród dla laureatów VI edycji konkursów na plakat oraz pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką z zakresu ochrony własności przemysłowej zorganizowanych przez Urząd Patentowy we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Gospodarki, Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, Katowicach i Warszawie. Otwarcie w Muzeum Plakatu w Wilanowie wystawy plakatów nagrodzonych w dotychczasowych edycjach konkursów organizowanych przez Urząd Patentowy RP.

 

2012


26-27 stycznia

Szkolenie „Strategiczne wykorzystanie Systemu Madryckiego w rozwoju biznesu” zorganizowane dla przedsiębiorców wspólnie ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej.

10 marca

Udostępnienie przez Urząd Patentowy RP nowej polskiej wersji elektronicznego systemu wyszukiwania Espacenet przeznaczonego dla użytkowników systemu informacji patentowej.

22-23 marca

V edycja międzynarodowej konferencji „Innowacyjność i kreatywność kobiet” zorganizowana pod hasłem „Projektowanie jakości życia w nowoczesnej gospodarce” pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Urzędu Patentowego RP we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz z instytucjami i organizacjami partnerskimi: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Kancelarią Patentową PATPOL Sp. z o.o., Kancelarią Rzeczników Patentowych Polservice, Naczelną Organizacją Techniczną, Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów; Fabryką Porcelany AS Ćmielów, Fakro Sp. z o.o., Zamkiem Cieszyn, firmą Eurocosmetics, firmą VIVALIS Ltd., firmą Rafako S.A., firmą Invex Remedies, firmą Goshico. Patronami medialnymi konfererencji były redakcje: Newsweek Polska, Domo+, TVP Info, Przegląd Techniczny, Polish Market, Bryla.pl, Fundacja Perspektywy.

23-24 kwietnia

XVII Konferencja „Informacja patentowa dla nauki i przemysłu” adresowana do pracowników sieci Ośrodków Informacji Patentowej PATLIB oraz użytkowników informacji patentowej reprezentujących środowiska naukowe i przemysłowe.

25 kwietnia

Międzynarodowa konferencja z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej pt. „O innowacyjności twórczo. Jak być kreatywnym i skutecznie dbać o ochronę własności intelektualnej”. Konferencja została objęta honorowym patronatem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym przez tygodnik „Perspektywy”.

3-6 maja

Prezentacja przez Urząd Patentowy RP ekspozycji polskiego wzornictwa „In Good Shape” podczas Koreańskiej Wystawy Międzynarodowej „Korea International Women’s Invention Exposition” KIWIE 2012. Trzy projekty polskie uzyskały medale przyznane przez organizatorów wydarzenia.

23-25 maja

Spotkanie prezesów urzędów własności przemysłowej państw Grupy Wyszehradzkiej we Wrocławiu. Przedmiotem dyskusji były aspekty polityki współpracy realizowanej na forum Europejskiej Organizacji Patentowej, Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego oraz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.

28 maja

Uruchomienie przez Urząd Patentowy RP nowego serwisu internetowego Register Plus zawierającego dane dotyczące wynalazków, wzorów użytkowych oraz dodatkowych praw ochronnych (SPC), jak również patentów europejskich wyznaczonych przez zgłaszających do ochrony w Polsce.

1 lipca

Wejście w życie dwustronnego Porozumienia zawartego przez Urząd Patentowy RP i Czeski Urząd Własności Przemysłowej mającego na celu zacieśnienie współpracy obu urzędów poprzez przyspieszenie poszukiwań patentowych i badań zgłoszeń wynalazków.

6-7 września

VIII Sympozjum Międzynarodowe w Krakowie z cyklu „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce” pod hasłem „Finansowanie innowacji i monetyzacja patentów – jak efektywnie funkcjonować w czasie światowego kryzysu ekonomicznego?”. Przedsięwzięcie zorganizowane przez Urząd Patentowy RP we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Krakowską, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Świętokrzyską, Politechniką Wrocławską, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Światową Organizacją Własności Intelektualnej i Europejskim Urzędem Patentowym. Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym przez wydawnictwo Polish Market, TVP Info oraz redakcję magazynu Prestiż. Partnerami merytorycznymi konferencji były: InnoCo, Ośrodek Przetwarzania Informacji OPI, Rafako oraz firma Bumar.

17-21 września

XXXI doroczne seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie zorganizowane przez Urząd Patentowy RP przy współpracy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, Europejskiego Urzędu Patentowego, Rady Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Politechniki Świętokrzyskiej oraz Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach.

18 października

Międzynarodowe Forum „Własność intelektualna a biznes – Forum małych i średnich przedsiębiorstw państw Grupy Wyszehradzkiej – Chiny. Jak skutecznie prowadzić działalność gospodarczą i inwestycyjną na rynku chińskim”. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Państwowym Urzędem Własności Intelektualnej CHRL, Węgierskim Urzędem Własności Intelektualnej, Urzędem Własności Przemysłowej Republiki Czeskiej, Urzędem Własności Intelektualnej Republiki Słowacji pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Współorganizatorami przedsięwzięcia były także: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, KPMG, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych LEWIATAN oraz organizacja THINKTANK. Forum zostało wpisane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych do kalendarza wydarzeń polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej.

25 października

Podpisanie nowego Porozumienia dotyczącego uruchomienia i funkcjonowania projektu CETMOS, w ramach którego przeprowadzane jest kompleksowe poszukiwanie we wszystkich krajowych i międzynarodowych bazach danych znaków towarowych w dziewięciu uczestniczących państwach, tj. w Austrii, Bułgarii, Czechach, Chorwacji, Polsce, na Węgrzech, w Rumunii, Słowacji oraz Słowenii, a także w rejestrze wspólnotowych znaków towarowych chronionych na terytorium Unii Europejskiej.

7 grudnia

Uroczystość wręczenia nagród laureatom X edycji konkursów na najlepsze prace naukowe oraz projekty plakatów o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej zorganizowana w siedzibie Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie. Konkursy zostały zorganizowane przez Urząd Patentowy RP we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Światową Organizacją Własności Intelektualnej, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polską Izbą Rzeczników Patentowych, Kancelarią Patentową PATPOL Sp. z o.o., Kancelarią Rzeczników Patentowych Polservice, Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Naukową i Akademicką Siecią Komputerową NASK, Związkiem Banków Polskich, firmą RAFAKO, wydawnictwem JEDNOŚĆ, wydawnictwem Wolters Kluwer Polska, firmą Bumar, Szkołą Mistrzów Reklamy oraz firmą Solidarność.

14 grudnia

Uruchomienie przez Urząd Patentowy RP nowego serwisu internetowego Register Plus zawierającego dane dotyczące krajowych znaków towarowych.

19 grudnia

Wprowadzenie we współpracy z Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) danych polskich znaków towarowych do międzynarodowego systemu wyszukiwawczego TMview zapewniającego ujednolicony dostęp do informacji o znakach towarowych rejestrowanych w 25 krajowych urzędach własności intelektualnej.

27 grudnia

Podpisanie z Japońskim Urzędem Patentowym (JPO) porozumienia o przystąpieniu Urzędu Patentowego RP do programu pilotażowego Patent Prosecution Highway (PPH). Program ten umożliwia przyspieszenie procedury patentowej dzięki korzystaniu przez ekspertów jednego urzędu z wyników poszukiwania i badania przeprowadzanego w drugim urzędzie . W związku z tym zgłaszający, którzy uzyskają patent w urzędzie pierwszego zgłoszenia mogą szybciej i taniej uzyskać ochronę patentową dla swojego wynalazku w drugim państwie.

 

2013


21-22 marca

VI edycja międzynarodowej konferencji „Innowacyjność i kreatywność kobiet” zorganizowana pod hasłem „Design szansą dla MSP” pod honorowym patronatem Anny Komorowskiej Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Urzędu Patentowego RP we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz z instytucjami i organizacjami partnerskimi: Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Instytutem Wzornictwa Przemysłowego, Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Krajową Izbą Gospodarczą, Kancelarią Patentową PATPOL Sp. z o.o., Kancelarią Rzeczników Patentowych Polservice, Zamkiem Cieszyn, Kwartalnikiem 2+3D, Domo+, Goshico. Patronami medialnymi konferencji były redakcje: Dziennik Gazeta Prawna, Design Alive, Domo+, Warszaw Business Journal, Polish Market, Dobre Wnętrze, Perspektywy, Bryla.pl, Proseed, Przegląd Techniczny.

26 kwietnia

Międzynarodowa konferencja z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej pt. "Własność intelektualna w internecie. Jak korzystać by nie naruszać. Jak chronić, by nie ograniczać". Wydarzenie zorganizowane wspólnie z Wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej. Konferencja objęta honorowym patronatem Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP.

13-14 maja

XVIII Ogólnopolska Konferencja "Informacja patentowa dla nauki i przemysłu" - wydarzenie zorganizowane wspólnie z Warszawskim Centrum Przedsiębiorczości.

27-31 maja

Wystawa polskiego designu pt. "Polskie Red Doty" zorganizowana przez Urząd Patentowy RP w siedzibie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie.

5-6 września

IX Międzynarodowe Sympozjum w Krakowie z cyklu „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce” pod hasłem „Wdrażanie innowacji: Przekształcanie wiedzy w zysk”. Przedsięwzięcie zorganizowane przez Urząd Patentowy RP we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Krakowską, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Świętokrzyską, Politechniką Wrocławską, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Światową Organizacją Własności Intelektualnej. Partnerami merytorycznymi Sympozjum były: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Instytut Badawczy, Polski Holding Obronny, Bank Pekao oraz InnoCo.

16-20 września

XXXII Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie zorganizowane przez Urząd Patentowy RP wspólnie z Politechniką Świętokrzyską, Wyższą Szkołą Handlową w Kielcach, Radą Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej.

5-27 października

Wystawa designu "Polskie Red Doty" zorganizowana przez Urząd Patentowy RP w ramach Łódź Design Festival prezentowana w Muzeum Miasta Łodzi.

13-15 listopada

Seminarium nt. wyceny własności intelektualnej zorganizowane we Wrocławiu przez Urząd Patentowy RP wspólnie z Politechniką Wrocławską oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej.

Partnerami strategicznymi wydarzenia były kancelaria rzeczników patentowych Polservice oraz kancelariapatentowa PATPOL.

17 grudnia

Uroczystość wręczenia nagród laureatom XI edycji konkursów na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką oraz na plakat, a także I edycji konkursów na krótki film i informację medialną z zakresu własności intelektualnej ogłoszonych przez Urząd Patentowy RP. Konkursy zostały zorganizowane we współpracy z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministrem Gospodarki, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polską Izbą Rzeczników Patentowych, Naukową i Akademicką Siecią Komputerową NASK, Związkiem Banków Polskich, Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Kancelarią Patentową PATPOL, Kancelarią Rzeczników Patentowych POLSERVICE, firmą AVIO Polska, Instytutem Technologii Eksploatacji - Państwowym Instytutem Badawczym w Radomiu, Wydawnictwem Wolters Kluwer Polska, Wydawnictwem Jedność w Kielcach.

 

2012


26-27 stycznia

Szkolenie „Strategiczne wykorzystanie Systemu Madryckiego w rozwoju biznesu” zorganizowane dla przedsiębiorców wspólnie ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej.

10 marca

Udostępnienie przez Urząd Patentowy RP nowej polskiej wersji elektronicznego systemu wyszukiwania Espacenet przeznaczonego dla użytkowników systemu informacji patentowej.

22-23 marca

V edycja międzynarodowej konferencji „Innowacyjność i kreatywność kobiet” zorganizowana pod hasłem „Projektowanie jakości życia w nowoczesnej gospodarce” pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Urzędu Patentowego RP we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz z instytucjami i organizacjami partnerskimi: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Kancelarią Patentową PATPOL Sp. z o.o., Kancelarią Rzeczników Patentowych Polservice, Naczelną Organizacją Techniczną, Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów; Fabryką Porcelany AS Ćmielów, Fakro Sp. z o.o., Zamkiem Cieszyn, firmą Eurocosmetics, firmą VIVALIS Ltd., firmą Rafako S.A., firmą Invex Remedies, firmą Goshico. Patronami medialnymi konfererencji były redakcje: Newsweek Polska, Domo+, TVP Info, Przegląd Techniczny, Polish Market, Bryla.pl, Fundacja Perspektywy.

23-24 kwietnia

XVII Konferencja „Informacja patentowa dla nauki i przemysłu” adresowana do pracowników sieci Ośrodków Informacji Patentowej PATLIB oraz użytkowników informacji patentowej reprezentujących środowiska naukowe i przemysłowe.

25 kwietnia

Międzynarodowa konferencja z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej pt. „O innowacyjności twórczo. Jak być kreatywnym i skutecznie dbać o ochronę własności intelektualnej”. Konferencja została objęta honorowym patronatem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym przez tygodnik „Perspektywy”.

3-6 maja

Prezentacja przez Urząd Patentowy RP ekspozycji polskiego wzornictwa „In Good Shape” podczas Koreańskiej Wystawy Międzynarodowej „Korea International Women’s Invention Exposition” KIWIE 2012. Trzy projekty polskie uzyskały medale przyznane przez organizatorów wydarzenia.

23-25 maja

Spotkanie prezesów urzędów własności przemysłowej państw Grupy Wyszehradzkiej we Wrocławiu. Przedmiotem dyskusji były aspekty polityki współpracy realizowanej na forum Europejskiej Organizacji Patentowej, Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego oraz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.

28 maja

Uruchomienie przez Urząd Patentowy RP nowego serwisu internetowego Register Plus zawierającego dane dotyczące wynalazków, wzorów użytkowych oraz dodatkowych praw ochronnych (SPC), jak również patentów europejskich wyznaczonych przez zgłaszających do ochrony w Polsce.

1 lipca

Wejście w życie dwustronnego Porozumienia zawartego przez Urząd Patentowy RP i Czeski Urząd Własności Przemysłowej mającego na celu zacieśnienie współpracy obu urzędów poprzez przyspieszenie poszukiwań patentowych i badań zgłoszeń wynalazków.

6-7 września

VIII Sympozjum Międzynarodowe w Krakowie z cyklu „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce” pod hasłem „Finansowanie innowacji i monetyzacja patentów – jak efektywnie funkcjonować w czasie światowego kryzysu ekonomicznego?”. Przedsięwzięcie zorganizowane przez Urząd Patentowy RP we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Krakowską, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Świętokrzyską, Politechniką Wrocławską, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Światową Organizacją Własności Intelektualnej i Europejskim Urzędem Patentowym. Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym przez wydawnictwo Polish Market, TVP Info oraz redakcję magazynu Prestiż. Partnerami merytorycznymi konferencji były: InnoCo, Ośrodek Przetwarzania Informacji OPI, Rafako oraz firma Bumar.

17-21 września

XXXI doroczne seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie zorganizowane przez Urząd Patentowy RP przy współpracy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, Europejskiego Urzędu Patentowego, Rady Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Politechniki Świętokrzyskiej oraz Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach.

18 października

Międzynarodowe Forum „Własność intelektualna a biznes – Forum małych i średnich przedsiębiorstw państw Grupy Wyszehradzkiej – Chiny. Jak skutecznie prowadzić działalność gospodarczą i inwestycyjną na rynku chińskim”. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Państwowym Urzędem Własności Intelektualnej CHRL, Węgierskim Urzędem Własności Intelektualnej, Urzędem Własności Przemysłowej Republiki Czeskiej, Urzędem Własności Intelektualnej Republiki Słowacji pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Współorganizatorami przedsięwzięcia były także: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, KPMG, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych LEWIATAN oraz organizacja THINKTANK. Forum zostało wpisane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych do kalendarza wydarzeń polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej.

25 października

Podpisanie nowego Porozumienia dotyczącego uruchomienia i funkcjonowania projektu CETMOS, w ramach którego przeprowadzane jest kompleksowe poszukiwanie we wszystkich krajowych i międzynarodowych bazach danych znaków towarowych w dziewięciu uczestniczących państwach, tj. w Austrii, Bułgarii, Czechach, Chorwacji, Polsce, na Węgrzech, w Rumunii, Słowacji oraz Słowenii, a także w rejestrze wspólnotowych znaków towarowych chronionych na terytorium Unii Europejskiej.

7 grudnia

Uroczystość wręczenia nagród laureatom X edycji konkursów na najlepsze prace naukowe oraz projekty plakatów o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej zorganizowana w siedzibie Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie. Konkursy zostały zorganizowane przez Urząd Patentowy RP we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Światową Organizacją Własności Intelektualnej, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polską Izbą Rzeczników Patentowych, Kancelarią Patentową PATPOL Sp. z o.o., Kancelarią Rzeczników Patentowych Polservice, Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Naukową i Akademicką Siecią Komputerową NASK, Związkiem Banków Polskich, firmą RAFAKO, wydawnictwem JEDNOŚĆ, wydawnictwem Wolters Kluwer Polska, firmą Bumar, Szkołą Mistrzów Reklamy oraz firmą Solidarność.

14 grudnia

Uruchomienie przez Urząd Patentowy RP nowego serwisu internetowego Register Plus zawierającego dane dotyczące krajowych znaków towarowych.

19 grudnia

Wprowadzenie we współpracy z Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) danych polskich znaków towarowych do międzynarodowego systemu wyszukiwawczego TMview zapewniającego ujednolicony dostęp do informacji o znakach towarowych rejestrowanych w 25 krajowych urzędach własności intelektualnej.

27 grudnia

Podpisanie z Japońskim Urzędem Patentowym (JPO) porozumienia o przystąpieniu Urzędu Patentowego RP do programu pilotażowego Patent Prosecution Highway (PPH). Program ten umożliwia przyspieszenie procedury patentowej dzięki korzystaniu przez ekspertów jednego urzędu z wyników poszukiwania i badania przeprowadzanego w drugim urzędzie . W związku z tym zgłaszający, którzy uzyskają patent w urzędzie pierwszego zgłoszenia mogą szybciej i taniej uzyskać ochronę patentową dla swojego wynalazku w drugim państwie.

 

2013


21-22 marca

VI edycja międzynarodowej konferencji „Innowacyjność i kreatywność kobiet” zorganizowana pod hasłem „Design szansą dla MSP” pod honorowym patronatem Anny Komorowskiej Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Urzędu Patentowego RP we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz z instytucjami i organizacjami partnerskimi: Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Instytutem Wzornictwa Przemysłowego, Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Krajową Izbą Gospodarczą, Kancelarią Patentową PATPOL Sp. z o.o., Kancelarią Rzeczników Patentowych Polservice, Zamkiem Cieszyn, Kwartalnikiem 2+3D, Domo+, Goshico. Patronami medialnymi konferencji były redakcje: Dziennik Gazeta Prawna, Design Alive, Domo+, Warszaw Business Journal, Polish Market, Dobre Wnętrze, Perspektywy, Bryla.pl, Proseed, Przegląd Techniczny.

26 kwietnia

Międzynarodowa konferencja z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej pt. "Własność intelektualna w internecie. Jak korzystać by nie naruszać. Jak chronić, by nie ograniczać". Wydarzenie zorganizowane wspólnie z Wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej. Konferencja objęta honorowym patronatem Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP.

13-14 maja

XVIII Ogólnopolska Konferencja "Informacja patentowa dla nauki i przemysłu" - wydarzenie zorganizowane wspólnie z Warszawskim Centrum Przedsiębiorczości.

27-31 maja

Wystawa polskiego designu pt. "Polskie Red Doty" zorganizowana przez Urząd Patentowy RP w siedzibie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie.

5-6 września

IX Międzynarodowe Sympozjum w Krakowie z cyklu „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce” pod hasłem „Wdrażanie innowacji: Przekształcanie wiedzy w zysk”. Przedsięwzięcie zorganizowane przez Urząd Patentowy RP we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Krakowską, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Świętokrzyską, Politechniką Wrocławską, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Światową Organizacją Własności Intelektualnej. Partnerami merytorycznymi Sympozjum były: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Instytut Badawczy, Polski Holding Obronny, Bank Pekao oraz InnoCo.

16-20 września

XXXII Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie zorganizowane przez Urząd Patentowy RP wspólnie z Politechniką Świętokrzyską, Wyższą Szkołą Handlową w Kielcach, Radą Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej.

5-27 października

Wystawa designu "Polskie Red Doty" zorganizowana przez Urząd Patentowy RP w ramach Łódź Design Festival prezentowana w Muzeum Miasta Łodzi.

13-15 listopada

Seminarium nt. wyceny własności intelektualnej zorganizowane we Wrocławiu przez Urząd Patentowy RP wspólnie z Politechniką Wrocławską oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej.

Partnerami strategicznymi wydarzenia były kancelaria rzeczników patentowych Polservice oraz kancelariapatentowa PATPOL.

17 grudnia

Uroczystość wręczenia nagród laureatom XI edycji konkursów na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką oraz na plakat, a także I edycji konkursów na krótki film i informację medialną z zakresu własności intelektualnej ogłoszonych przez Urząd Patentowy RP. Konkursy zostały zorganizowane we współpracy z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministrem Gospodarki, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polską Izbą Rzeczników Patentowych, Naukową i Akademicką Siecią Komputerową NASK, Związkiem Banków Polskich, Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Kancelarią Patentową PATPOL, Kancelarią Rzeczników Patentowych POLSERVICE, firmą AVIO Polska, Instytutem Technologii Eksploatacji - Państwowym Instytutem Badawczym w Radomiu, Wydawnictwem Wolters Kluwer Polska, Wydawnictwem Jedność w Kielcach.