Rozwiązanie ma charakter jedynie estetyczny i nie jest uważane za wynalazek, gdy jest określone wyłącznie za pomocą jednej lub więcej cech uważanych powszechnie za jedynie estetyczne, a zespół tych cech nie prowadzi do uzyskania efektu technicznego. Dla takiego rozwiązania nie jest możliwe ustalenie znawcy, także znawcy zespołowego, z jakiejkolwiek dziedziny techniki, ponieważ rozwiązanie o charakterze jedynie estetycznym nie należy do techniki.

Rozwiązanie określone wyłącznie za pomocą jednej lub więcej cech o charakterze estetycznym (np. kolor, deseń na powierzchni, ozdobne ukształtowanie części lub całego wytworu, sekwencja dźwięków, zapach) uznaje się za rozwiązanie o charakterze technicznym, jeżeli co najmniej jedna z tych cech pozwala na osiągnięcie efektu technicznego. W takim przypadku należy ustalić dziedzinę techniki i odpowiadającego tej dziedzinie znawcę.

W przypadku rozwiązania określonego za pomocą wielu cech, wśród których znajduje się cecha uważana za estetyczną, cechę tę można uznać za cechę techniczną, jeżeli jednoznacznie przyczynia się do osiągnięcia efektu technicznego. Przykładowo, pomalowanie łopatek wiatraczka z jednej strony na czarno, a z drugiej na biało wywoła efekt techniczny w postaci obrotów łopatek wiatraczka po jego zamknięciu w bańce próżniowej i wystawieniu go na światło. Natomiast pomalowanie całych łopatek na jeden kolor nie umożliwi obrotów wiatraczka – efekt techniczny nie wystąpi.

Jeżeli istota rozwiązania jest określona za pomocą cechy estetycznej, której wykorzystanie wymaga uprzedniego zinterpretowania przez człowieka, np. odczytania informacji wyrażonej za pomocą zapalenia się żółtej lampki, pulsowania czerwonego światła, sygnału dźwiękowego o zmiennej częstotliwości, wizerunku białego koła z czerwoną obwódką, to rozwiązanie takie nie ma charakteru technicznego i nie jest uważane za wynalazek. Jeżeli jednak cecha taka wywoła efekt techniczny bez konieczności interpretacji przez człowieka (np. barwa lub deseń przedmiotu odstrasza owady, interpretacja cechy jest przeprowadzona maszynowo), wówczas rozwiązanie ma charakter techniczny i jest uważane za wynalazek.

Przepisy dotyczące wzorów użytkowych nie wprowadzają żadnych dodatkowych kryteriów dotyczących techniczności, także w aspekcie cech estetycznych. Cechy o charakterze estetycznym mogą mieć znaczenie dla osiągnięcia efektu technicznego np. w przedmiocie składającym się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci. Także cecha estetyczna dotycząca kształtu może być jednocześnie cechą techniczną i charakteryzować wzór użytkowy.