Zgodnie z treścią art. 37 pwp do czasu wydania decyzji ostatecznej zgłaszający może wprowadzać uzupełnienia i poprawki, które nie mogą wykraczać poza to, co zostało ujawnione w dniu dokonania zgłoszenia jako przedmiot rozwiązania w opisie zgłoszeniowym.

Nie jest więc dopuszczalne wprowadzenie do opisu  zgłoszeniowego (opisu wynalazku, zastrzeżeń, rysunków) cech, których nie było w tym opisie w dacie zgłoszenia. Dokonywane poprawki oraz uzupełnienia nie mogą też zmieniać istoty rozwiązania ujawnionego w dacie zgłoszenia, tzn. tworzyć innego rozwiązania od ujawnionego w wersji pierwotnej opisu zgłoszeniowego. Każda zmiana zawartości opisu zgłoszeniowego przez dodanie, zmianę lub wyeliminowanie informacji, która dla znawcy nie wynika wprost i jednoznacznie z pierwotnego opisu zgłoszenia, powinna być uznana za zmieniającą przedmiot rozwiązania, a w konsekwencji za niedopuszczalną.

Niedopuszczalne są w szczególności następujące poprawki i uzupełnienia opisu zgłoszeniowego:

  • wprowadzenie nowego przedmiotu rozwiązania, który nie był ujawniony w pierwotnym zgłoszeniu lub który nie stanowił istoty pierwotnie zastrzeganego wynalazku;
  • wprowadzenie do opisu jakiejkolwiek informacji technicznej, której przeciętny znawca nie mógłby obiektywnie wywieść z pierwotnego zgłoszenia wynalazku;
  • wprowadzenie dodatkowych przykładów, danych technicznych lub biologicznych, szczególnie w dziedzinie chemii, których nie było w pierwotnym opisie wynalazku. Takie informacje mogą być wzięte pod uwagę przez eksperta jako dowody lub dodatkowe wyjaśnienia przy ocenie zdolności patentowej wynalazku i włączone do akt sprawy, ale nie mogą zostać opublikowane jako część opisu wynalazku.

Dopuszczalne jest natomiast uzupełnienie przez zgłaszającego stanu techniki zgłoszenia, do którego często wzywa sam Urząd Patentowy po przeprowadzeniu poszukiwań. Dopuszczalne jest również przeredagowanie opisu problemu technicznego rozwiązywanego przez wynalazek, jeżeli można to wydedukować z całej zawartości pierwotnego zgłoszenia. Do innych dopuszczalnych poprawek i uzupełnień można zaliczyć: korekty tytułu, opisu wynalazku i zastrzeżeń patentowych zmierzające do ujednolicenia treści, w tym kategorii zgłoszenia, dostosowania opisu wynalazku i tytułu do poprawionych zastrzeżeń oraz poprawki oczywiste dla znawcy w kontekście całości opisu. Dozwolone jest również usunięcie niejasności i sprzeczności, poprawienie i ujednolicenie terminologii technicznej oraz poprawienie błędów redakcyjnych i językowych. Uzupełnienie przykładów wykonania bądź zalet lub efektów rozwiązania jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy te dodatkowe dane były ujawnione w zgłoszeniu, np. na rysunku, lub dają się jednoznacznie wywieść z opisu wynalazku, zastrzeżeń lub figur rysunku.