Opis wynalazku powinien przedstawiać w sposób szczegółowy przedmiot rozwiązania z objaśnieniem figur rysunków, jeżeli zgłoszenie zawiera rysunki, i z przykładem lub przykładami realizacji bądź stosowania wynalazku. Nie oznacza to jednak, że zakres żądanej ochrony, sformułowany w zastrzeżeniach patentowych, powinien być ograniczony do przykładów wykonania czy stosowania. Przykłady powinny być rozumiane jako ilustracja wynalazku, a ich liczba powinna być adekwatna do zakresu żądanej ochrony. Każdy zastrzegany wynalazek powinien być zilustrowany co najmniej jednym przykładem realizacji bądź stosowania wynalazku. Za ilustrację wynalazku uznaje się również zamieszczenie i omówienie w opisie odpowiednich danych technicznych dotyczących zastrzeganego wynalazku, które potwierdzają możliwość jego realizacji.

Zarzut braku dostatecznego ujawnienia z powodu niewystarczającej liczby przykładów może być podniesiony jedynie w sytuacji, gdy brak tych przykładów uniemożliwia urzeczywistnienie wynalazku w całym zakresie żądanej ochrony bez dodatkowego wkładu wynalazczego i bez nadmiernego wysiłku.