Obowiązkiem zgłaszającego jest zapewnienie dostatecznego ujawnienia wynalazku w dacie zgłoszenia. W przypadku nowych związków chemicznych w opisie zgłoszenia powinny być zamieszczone odpowiednie dane potwierdzające, że zastrzegane nowe związki zostały otrzymane i scharakteryzowane, a ponadto, że zbadano ich własności użytkowe związane z przewidywanym zastosowaniem. Wymagane jest podanie w opisie wynalazku sposobu otrzymywania tych związków oraz danych je identyfikujących, takich jak np.: temperatura topnienia i/lub wrzenia, analiza widmowa. Ponadto zgłaszający powinien wskazać w opisie wynalazku, jakie jest zastosowanie zastrzeganych związków. Określenie potencjalnej użyteczności, wydedukowanej na podstawie stanu techniki, nie stanowi rozwiązania konkretnego problemu technicznego i dostatecznego ujawnienia.

Aby ujawnić środki farmaceutyczne i ich zastosowania, w opisie zgłoszenia powinny być podane odpowiednie dane (np. dane farmakologiczne, biologiczne), które potwierdzają skuteczność danego związku w leczeniu określonych chorób. Efekt terapeutyczny może być wykazany na podstawie dowolnych danych, które przedstawiają wyraźną zależność pomiędzy aktywnością danej substancji i leczoną chorobą albo dowodzą jej bezpośredniego działania na mechanizm leżący u podstaw wskazywanej choroby. W dacie zgłoszenia powinno być wykazane, że deklarowany efekt terapeutyczny rzeczywiście został uzyskany w całym zastrzeganym zakresie.

Akceptowalne są dane z badań in vivo, tj.: badania na liniach komórkowych, badania na modelach zwierzęcych, badania kliniczne itp., jednak nie ma wymogu przedkładania wyników takich badań. Akceptowalne są również wyniki badań in vitro, ale jedynie w przypadku możliwości ich bezpośredniej ekstrapolacji na systemy in vivo.

Braku dostatecznego ujawnienia wynalazku nie można usunąć przez późniejsze uzupełnienie zgłoszenia o dodatkowe informacje, w tym nowe przykłady wykonania, ponieważ stanowiłoby to naruszenie art. 37 pwp.

Wyniki niektórych badań eksperymentalnych czy inne dodatkowe dane dotyczące wynalazku, dostarczone po dacie zgłoszenia wynalazku, mogą być wzięte pod uwagę, ale tylko w sytuacji, kiedy są to informacje uzupełniające, stanowiące dodatkowe poparcie tego, co zostało ujawnione w dacie zgłoszenia. Materiały te nie stanowią części opisu zgłoszeniowego, pozostają w aktach zgłoszenia.