W przypadku niektórych wytworów niemożliwe jest dostatecznie precyzyjne i jednoznaczne określenie ich przez cechy techniczne dotyczące struktury, składu jakościowo-ilościowego oraz parametrów fizyko-chemicznych adekwatnych do kategorii wytworu. W takim przypadku wytwór może być zdefiniowany przez sposób jego wytwarzania, tzn. jako „produkt przez sposób”. Wynalazek w kategorii „produkt przez sposób” będzie więc charakteryzowany cechami technicznymi, właściwymi dla sposobu postępowania przy wytwarzaniu tego produktu.

Ochrona wynalazku w kategorii „produkt przez sposób” jest dozwolona jedynie wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:

  • z opisu wynalazku jasno wynika, że wytwór nie może być jednoznacznie opisany inaczej, jak tylko przez sposób jego wytwarzania, tzn. niewystarczające do realizacji jest określenie tego wytworu poprzez cechy odnoszące się bezpośrednio do jego składu
    i/lub budowy;
  • sam wytwór spełnia wymogi zdolności patentowej, w szczególności jest nowy, tzn. odmienny od tego rodzaju wytworów należących do stanu techniki, co powinno być wykazane przez podanie w opisie i zastrzeżeniach patentowych parametrów technicznych identyfikujących ten nowy wytwór;
  • wytwór jest efektem rozwiązania konkretnie postawionego problemu technicznego, przy czym rozwiązanie to jest nieoczywiste w świetle stanu techniki;
  • sposób wytwarzania charakteryzujący ten wytwór jest tak określony, aby jego realizacja prowadziła zawsze, niezmiennie do otrzymania tego samego wytworu.