Kolejną grupę znaków, których ochrona jest wyłączona na mocy art. 1291 pwp, stanowią oznaczenia urzędowo uznane do stosowania w obrocie. Zgodnie z przepisem art. 129¹ ust. 1 pkt 11 pwp zakazem udzielenia prawa ochronnego objęte są oznaczenia przyjęte do stosowania w obrocie, w szczególności znak bezpieczeństwa, znak jakości lub cecha legalizacji, w zakresie, w jakim mogłoby to wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru takiego oznaczenia, o ile zgłaszający nie wykaże, że jest uprawniony do jego używania.