Należy podkreślić, że zakazami rejestracji określonymi w przepisach art. 129¹ ust. 1 pkt 9–11 pwp objęte są zarówno znaki towarowe, które składają się w całości z chronionego symbolu, jak i znaki, w których chroniony symbol jest elementem znaku towarowego i stanowi jedynie jego część.

Wskazana powyżej ochrona symboli rozciąga się na wszystkie rodzaje towarów i usług, co zostało potwierdzone w orzecznictwie [zob. wyrok TSUE z 16 lipca 2009 r., C-202/08 P i C-208/08 P American Clothing].