ETS - Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej)

EUIPO (d. OHIM) - Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej z siedzibą w Alicante

kc - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495, z 2020 r. poz. 875)

kk - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950, 2128, z 2020 r. poz. 568, 875, 1086)

KO UP - Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP

Konwencja UPOV - Międzynarodowa konwencja o ochronie nowych odmian roślin z 1961 r., zmieniona w latach 1972, 1978 i 1991

NSA - Naczelny Sąd Administracyjny

pwp - Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 286, 288, 1086)

SN - Sąd Najwyższy

SUE - Sąd Unii Europejskiej

SPI - Sąd Pierwszej Instancji (obecnie Sąd Unii Europejskiej)

TSUE - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Traktat singapurski - Traktat singapurski o prawie znaków towarowych z dnia 27 marca 2006 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 100, poz. 838 ze zm.)

Urząd - Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

WSA - Wojewódzki Sąd Administracyjny