Zgodnie z art. 1291 ust. 1 pkt 6 pwp Urząd odmawia udzielenia prawa ochronnego na oznaczenie, które zostało zgłoszone w złej wierze. Wskazana przesłanka odmowy jest badana ex officio w postępowaniu zgłoszeniowym i dlatego nie może być wskazana jako podstawa prawna dla wnoszonego sprzeciwu. Jednakże informacja o dokonaniu zgłoszenia w złej wierze może być przekazana w uwagach osób trzecich (zob. art. 1461 ust. 4 pwp). W przypadku dokonania zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze Urząd może odmówić udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy zarówno przed publikacją znaku towarowego – ogłoszeniem o zgłoszeniu w „Biuletynie Urzędu Patentowego” (art. 145 ust. 1 pwp), jak i po jego publikacji (art. 1461 ust. 5 pwp).